Spring til indhold

Den nationale handlingsplan om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

En lang række initiativer rettet mod både børn, unge og voksne skal forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Den nationale handlingsplan om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol igangsætter en lang række initiativer i forskellige ministerier, der skal modvirker social kontrol. Det sker bl.a. via styrkelse af fagfolks kompetencer, en målrettet indsats i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser, efterværn til unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter i overgang fra ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse samt oplysning mv.

Den nationale handlingsplans initiativer på ligestillingsministerens område er:

  • Der afholdes et ungdomstopmøde om ligestilling, kønsroller og negativ social kontrol blandt unge i etniske minoritetsmiljøer.  Mødet vil være en platform, hvor unge kan drøfte problemer og udfordringer, og hvordan de kan understøttes i at sige fra over negativ social kontrol og manglende ligestilling.
  • Der udvikles en rettighedsindsats, som målrettes henholdsvis mænd og kvinder. Indsatsen skal bidrage til at give viden og skabe debat om ligestilling og negativ social kontrol, herunder oplyse om rettigheder vedrørende egen økonomi, skilsmisse, vold, seksualitet, mødom mv. Indsatsen vil bestå af et undervisnings- og debattilbud, som gennemføres af et særligt korps af undervisere, eventuelt med tilknyttede rollemodeller, der kan rekvireres frit af f.eks. sprogskoler, foreninger, boligsociale projekter mv.
  • Der iværksættes en undersøgelse, som belyser maskulinitetsopfattelsen og holdninger til f.eks. ligestilling, vold, seksualitet og kønsroller blandt særligt mænd fra etniske minoritetsmiljøer, og hvordan dette spiller sammen med f.eks. negativ social kontrol og dannelse af modkulturer.

Familiens ære krænkes

Æresrelaterede konflikter forstås i denne sammenhæng som konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed – et fællesskab, hvor den enkeltes handlinger påvirker hele familien og dens ære. Det er således hele familiens omdømme og ære, der skades, hvis et familiemedlem handler i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel.

Komplekst æresbegreb

Æresbegrebet er meget komplekst og kan lettere forsimplet forstås som et sæt af normer, der specificerer, hvad ære betyder, og hvordan man taber ære. Æresbegrebet er oftest knyttet til forestillinger om en families generelle status og særligt i forhold til forestillinger om kvinders ærbarhed og seksuelle adfærd.

Ærbarheden kan bl.a. være afhængig af, at pigerne afholder sig fra sex før et eventuelt ægteskab, ikke har en kæreste og ikke bryder et ægteskab på trods af f.eks. psykisk eller fysisk vold. Piger og kvinder er derfor særlig udsatte, og nogle gange kan verserende rygter være nok til at udløse en konflikt. For nogle etniske minoritetsdrenge er der et forventningspres, om at de skal kontrollere deres søskende. Samtidig er drengene også selv udsat for social kontrol.

Læs den nationale handlingsplan på regeringens hjemmeside.