Spring til indhold

Handlingsplaner

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder. Det er en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv.

Ofre for menneskehandel er ofte udsatte og sårbare udlændinge, der lever i et afhængighedsforhold til deres bagmænd.

Danmark ønsker at forebygge menneskehandel, identificere og støtte ofre for menneskehandel i Danmark, så de får mulighed for et liv fri af bagmænd.

Handlingsplaner

Et centralt element i rammen for den danske indsats til bekæmpelse af menneskehandel har været en række nationale handlingsplaner.

Den første nationale handlingsplan kom i 2002 i forlængelse af FN’s protokol om bekæmpelse af menneskehandel (den såkaldte Palermo-protokol) fra 2000 og EU-rammeafgørelsen af 19. juli 2002 om menneskehandel.

Senest har et bredt flertal i Folketinger afsat midler til den fjerde Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018.

Fem indsatsområder

Handlingsplanen 2015-2018 er bygget op om fem indsatsområder:

  1. Menneskehandel forebygges i Danmark og internationalt: Træning, kompetenceudvikling og oplysning af frontpersonale, myndigheder og aktører, som er i berøring med potentielle ofre for menneskehandel samt internationalt bidrag til bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel.
  2. Ofre for menneskehandel opsøges og identificeres: Opsøgende arbejde, socialfaglig indsats, identifikation af ofre og socialfaglig bistand ved politiaktioner.
  3. Ofre for menneskehandel tilbydes individuelt tilpasset og koordineret støtte: Ofrene tilbydes støtte til at komme fri af handelsforholdet, herunder forberedt hjemsendelse og reintegration.
  4. Bagmænd retsforfølges: Sikring fremadrettet af en effektiv politimæssig indsats, og af at anklagemyndigheden har fokus på behandling af sager om menneskehandel.
  5. Partnerskab og koordination: Koordinationen mellem aktørerne på området styrkes for at sikre en effektiv indsats mod menneskehandel samt etablering af en landsdækkende opsøgende og støttende indsats overfor ofrene.

Aktører

Handlingsplanen er tværministeriel og implementeres i regi af den tværministerielle arbejdsgruppe der, foruden Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, består af Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Skatteministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig.

Indsatsen gennemføres af relevante myndigheder, NGO’er, organisationer, virksomheder m.v. Koordinationen mellem aktørerne udbygges og styrkes løbende.

Center mod Menneskehandel (CMM), som er forankret i Socialstyrelsen, er ansvarlig for at koordinere og udvikle den landsdækkende sociale indsats for ofre for menneskehandel og for opkvalificering af de relevante aktører. CMM blev etableret i 2007 og udgør også i den nuværende handlingsplan omdrejningspunktet for den nationale indsats.

De socialfaglige indsatser under handlingsplanen varetages primært af NGO’er på området og CMM. Udlændingestyrelsen varetager de socialfaglige indsatser for ofre for menneskehandel, der opholder sig ulovligt i landet.

Oversigt over handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 (pdf)

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018 (pdf)

Tillæg til handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018 (pdf)

Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2015-2018 (engelsk udgave af ovenstående handlingsplan) (pdf)

Amendment - Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2015-2018 (engelsk udgave af bilag til ovenstående) (pdf)

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014 (pdf)

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 (pdf)

Handlingsplan mod kvindehandel 2002-2006 (pdf)

Tillæg om børn til handlingsplanen mod kvindehandel 2006 (pdf)

Evalueringer af handlingsplaner om menneskehandel

Evaluering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel 2003-2006 (pdf)

Evaluering af den nationale indsats til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 (pdf)

Evaluering af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014 (pdf)