Spring til indhold

Ligestillingsminister: Forenkling af redegørelser skal fremme ligestilling

01.03.2019  12:06
Arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten skal gøres mere relevant. Derfor fremsætter ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, i dag et lovforslag, som skal forenkle reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser.

Flere kommuner og en enkelt region har peget på det og ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, er enig. Arbejdet med ligestillingsredegørelser i kommuner, regioner og staten skal afbureaukratiseres, så de i højere grad opleves som relevante for arbejdet med ligestilling.

”Det handler om at gøre ligestillingsredegørelserne til et mere relevant, enkelt og anvendeligt redskab i ligestillingsarbejdet, der kan inspirere myndighederne. Mange kommuner oplever ligestillingsredegørelserne som en administrativ bryde, der ikke rigtig giver mening. Det skal der laves om på. Det offentlige har en vigtigt roller at spille i forhold til at fremme ligestilling. Det skal ligestillingsredegørelserne i højere grad understøtte, forklarer ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen.

En af de kommuner, som specifikt har ønsket en forenkling af reglerne er Vejen kommune, der i høringssvaret til lovudkastet påpeger, at det at fjerne kravet om indberetning af kønssammensætningen i udvalg i kommuner og regioner er ”et meget positivt tiltag, da dette krav i sig selv ikke giver værdi i arbejdet med at fremme ligestilling.”

Helt konkret foreslår ministeren blandt andet, at offentlige myndigheder fremover skal indberette om, de har målsætninger for ligestilling frem for en decideret ligestillingspolitik, da målsætninger erfaringsmæssigt et godt instrument i arbejdet med ligestilling.

”Når jeg foreslår, at der fremover sættes fokus på målsætninger for ligestillingsarbejdet, er det fordi, de færreste kommuner og regioner har én ligestillingspolitik. Der er i højere grad tale om, at ligestilling indgår i forskellige strategier og politikker inden for specifikke områder, fx skoleområdet, sundhedsområdet eller dagtilbud. Det har derfor været vanskeligt for myndighederne at skabe et samlet og relevant overblik. Samtidig er det mit håb, at fokus på målsætninger og øget brug af relevant data vil give en mere strategisk drøftelse i ledelsen og politisk om, hvor man vil hen med ligestillingsarbejdet”, pointerer ligestillingsministeren.

Længere intervaller
Lovforslaget om at forenkle indberetning af ligestillingsredegørelserne følger op på regeringens regelforenklingskampagner ”Meld en regel” og ”Udfordringsretten”, hvor seks kommuner og en region altså har ønsket, at ligestillingsredegørelserne forenkles, og at indberetningerne sker med længere intervaller. Ønsker som altså nu bliver imødekommet.  

”Med lovforslaget og den deraf følgende forenkling af spørgeskemaet lægges der dels op til færre spørgsmål, dels at der i endnu højere grad anvendes forud trukket statistiske oplysninger og endelig at redegørelserne skal indsendes med 3 års interval i stedet for hvert andet år som nu. På denne måde vil der være tale om en afbureaukratisering” forklarer ligestillingsministeren.
 
FAKTA:
I Ligestillingslovens §4 forpligtes offentlige myndigheder til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Samtidig forpligter ligestillingsloven kommuner, regioner, ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder til at redegøre for deres ligestillingsindsats.

I 2017 indberettede 137 statslige institutioner, samt alle 98 kommuner og fem regioner, ligestillingsredegørelser.

Seks kommuner (Næstved, Vesthimmerland, Solrød, Hillerød, Halsnæs og Vejen Kommune) én region (Region Hovedstaden) har i 2017/2018 gjort brug af udfordringsretten/meld en regel i forhold til ligestillingsredegørelserne.