Spring til indhold

Borgerservice, bistand og vejledning

Formål og retsgrundlag

Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at kunne behandle din henvendelse til Udenrigsministeriets Borgerservice.
 • For at kunne yde dig konsulær og anden bistand i din sag.
 • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet.

Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og e.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b og c.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
 • Databeskyttelseslovens § 13, stk. 1
 • Databeskyttelseslovens § 14, stk. 1 og stk. 2
 • Lov om Udenrigstjenestens § 1, stk. 3

Kategorier af personoplysninger

Afhængig af din sag, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • I henhold til Artikel 6: Navn, adresse, køn, CV, nationalitet, pasnummer, e-mail mv.
 • I henhold til Artikel 87 (§11): Cpr-nummer
 • Artikel 10 (§8): Oplysninger om strafbare forhold
 • Artikel 9: Etnisk oprindelse, religion, race, seksualitet, politisk overbevisning, helbredsoplysninger, biometrisk data, genetiske data og fagforeningsmedlemskab.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvor det er nødvendigt for at kunne give dig den nødvendige konsulær og anden bistand, vil vi videregive dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder og virksomheder (f.eks. forsikringsselskaber, banker) i Danmark.

Udenrigsministeriet vil endvidere kunne videregive personoplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, hvis henvendelsen har relevans for disse myndigheders opgavevaretagelse.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hvor det er nødvendigt for at kunne give dig konsulær og anden bistand, vil vi overføre dine personoplysninger til myndigheder og virksomheder (f.eks. hospitaler, advokater etc.) i det land, hvor du har behov for konsulær bistand.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år)
Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk