Spring til indhold

Samarbejdsministernes redegørelse om grænsehindringer til Nordisk Råds 65. session

Samarbejdsministernes redegørelse om grænsehindringer til Nordisk Råds 65. session

Fru præsident! Bedste kolleger og nordiske venner!

Vi har nu i Norden gennem en årrække arbejdet med en række initiativer, der skal fjerne grænsehindringer og gøre det enklere at bevæge sig over landegrænserne i Norden. Gennem de seneste 6 år har arbejdet taget afsæt i Grænsehindringsforum. Arbejdet i dette forum har indtil videre været det mest målrettede og ambitiøse vi har oplevet. Som min islandske kollega vil redegøre for vil denne del af grænsehindringsarbejdet nu blive afløst en af en ny og endnu bedre struktur.

Men det daglige, praktiske arbejde med at løse grænsehindringer har ikke ligget stille. Fokus siden sidste session har bl.a. været på små- og mellemstore virksomheder, uddannelsessektoren og opfølgning på løsningsforslagene på social- og arbejdsmarkedsområdet.

Det svenske formandskab har prioriteret arbejde med grænsehindringer meget højt, og har løbende orienteret Samarbejdsministrene om arbejdet.

Også den sidste periode har glædeligvis budt på en række løste grænsehindringer, herunder

- mulighed for at åbne bankkonto i Sverige,

- mulighed for at modtage fulde danske børn- og ungeydelser uden karenstid,

- enklere adgang til uddannelser i Finland uden sprogtest,

- en række lokale hindringer i Torneådalen omkring uddannelse og forsikring er løst,

- en række hindringer på den svensk-norske grænse på social- og arbejdsmarkedsområdet er løst og

- der er gennemført informationsforbedringer i Øresundsregionen.

Blandt de øvrige væsentlige begivenheder i tidsrummet fra sidste session har været udgivelsen af en række rapporter og analyser, der redegør for bl.a.

- regionale udfordringer og skattesamarbejde i Øresundsregionen, den såkaldte BOB-tax-rapport,

- vanskeligheder ved at handle over grænser som virksomhederne selv oplever dem, udarbejdet af Nordic Innovation,

- udfordringer i forhold til standarder i byggesektoren udarbejdet for Socialdepartementet i Sverige,

- potentiale for styrket samarbejde på uddannelsesområdet i form af at sikre at det bliver enklere at gennemføre en Nordic Master-uddannelse,

- rapport om potentiale i de nordiske lande og kvantificering af de omkostninger hindringerne medfører,

- kortlægning af hvilke erhverv, der kræver autorisation, samt hvilke erhverv, der åbner mulighed for et styrket samarbejde.

Tiltaget med en ekspertgrupperapport på social- og arbejdsmarkedsområdet har indtil videre været et af de mest frugtbare tiltag. Der foregår stadig løbende opfølgning på rapportens konklusioner og løsningsforslag. Dette arbejde foregår nu i sektorerne, og der rapporteres løbende til de relevante ministre.

Landene har forskellige parlamentariske traditioner og modeller for samarbejde mellem regering og parlament. I Danmark tillader vores parlamentariske tradition, at der kan gennemføres en aftale mellem regeringen og Folketinget. Og det er lykkedes for regeringen og Folketinget at blive enige om en indsats på en række områder. I aftalen sættes forpligtende mål for opfølgningen af en række hindringer. Nogle af hindringerne skal løses i samarbejde med øvrige nordiske lande. Nogle kan løses internt i Danmark. Den danske regering ser aftalen som et effektivt instrument til at sikre handling på området. Vi vil løbende dele vores erfaringer med de andre lande, og håber at vores erfaringer kan tjene som inspiration for andre lande.

Det nordiske informationsarbejde har ikke ligget stille i tidsrummet siden sidste session. Der er gennemført væsentlige informationstiltag i Øresundsregionen, hvor det nu er muligt for virksomheder at beregne skat for ansatte i virksomheder. Der har både i grænseregionerne og på Hallo Norden været arbejdet med at udvikle den web-baserede information til borgere og virksomheder. Siden 2009 har der eksisteret en database over alle grænsehindringer. Denne database har nu været igennem et gennemsyn, og vil fremover være mere brugervenlig. Databasen kan findes på Nordens hjemmeside.

Ligeledes har det forebyggende arbejde været prioriteret højt under det svenske formandskab. Der har i årets løb været samarbejdet om en ensartet gennemførelse af det reviderede direktiv om erhvervsmæssige kvalifikationer. I Danmark har Justitsministeriet i år skrevet ud til ministerierne, at der er væsentligt for god lovkvalitet, at lovgivning i øvrige nordiske lande beskrives, hvor dette er relevant. Endvidere skal ministerierne sikre, at det vurderes om lovforslag kan medføre grænsehindringer.

Samlet giver det god mening at sige, at arbejdet mod grænsehindringer nu er nået til et stadie, hvor problemer i større omfang end før kan løses mere smidigt både lokalt og mellem lande. At arbejdet mod hindringerne er meget højt prioriteret i landene. At der findes en række holdepunkter for at det gavner landenes økonomi når der fjernes hindringer. Og at arbejdet forstsætter mod et Norden, hvor barriererne for den frie bevægelighed vi alle er afhængige af, fjernes i et stigende tempo.