Gå til indhold

Kandidater til den danske dommerstilling ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (genopslag)

Mandatet for den nuværende danske dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udløber den 31. marts 2023, hvor den nuværende danske dommer ved Domstolen fratræder sin stilling. Efter artikel 22 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vælges den enkelte dommer fra hvert medlemsland af Europarådets Parlamentariske Forsamling ved flertal på grundlag af en liste over tre kandidater, der er opstillet af det pågælden-de medlemsland. Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. indstiller de tre danske kandidater til regeringen. 

Til brug for udarbejdelsen af den danske liste opfordres interesserede kandidater til at søge om at blive optaget på listen. Det bemærkes, at tidligere indsendte ansøgninger fortsat vil blive taget i betragtning.

Nærmere oplysninger om løn og ansættelsesforhold fremgår af Europarådets Ministerkomités resolution CM/Res(2009)5 on the status and conditions of service of judges of the European Court of Human Rights and of the Commissioner for Human Rights som ændret ved CM/Res(2013)4 og CM/Res(2015)5, og som kan findes på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider.


Kriterier for valg af dommere

Det følger af artikel 21 i konventionen, at kriterierne for valg til dommer er, at man skal nyde høj moralsk anseelse, og at man enten må besidde de kvalifikationer, der kræves for udnævnelse til høje juridiske embeder, eller være retskyndig af anerkendt sagkundskab. Derudover har Europarådets Parlamentariske Forsamling ved rekommandation nr. 1649 (2004) og resolution 1646 (2009) opfordret medlemslandene til at anvende følgende kriterier ved udvælgelsen af de personer, der skal optages på listen over kandidater: Kandidater bør have erfaring med menneskeretsområdet, der bør være kandidater af begge køn, kandidaterne bør beherske enten engelsk eller fransk som arbejdssprog, og kandidater, hvis udpegning vil indebære regelmæssigt behov for brug af ad hoc dommere (på grund af dommerens inhabilitet i konkrete klagesager), bør ikke udvælges. Europarådets Ministerkomité har efterfølgende anbefalet medlemsstaterne at følge disse kriterier, hvilket fremgår af Ministerkomitéens retningslinjer vedrørende valg af kandidater til dommerstillinger ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2012).

Regeringen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge om at blive optaget på listen. Det bemærkes, at efter artikel 21 i konventionen skal kandidater være under 65 år den dag, hvor Europarådets Parlamentariske Forsamling anmoder om en liste over tre kandidater (den 25. august 2022).


Embedsperiode

Efter artikel 23 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vælges dommerne for et tidsrum af 9 år uden mulighed for genudnævnelse.


Ansøgning

Ansøgning på dansk kan indsendes elektronisk på www.jm.dk under ”karriere”. Ansøgningen skal senest være modtaget den 15. april 2022 og være vedlagt et curriculum vitae på engelsk eller fransk (gerne begge dele) og i Word-format opstillet efter den model, som Europarådets Parlamentariske Forsamling har udformet ved resolution nr. 1646 (2009). Modellen kan hentes på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider.

 

Det videre forløb

På baggrund af de indkomne ansøgninger vil Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. indstille den danske kandidatliste til regeringen, hvorefter regeringen træffer beslutning og indsender en liste med de tre danske kandidater til Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg af dommere til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol senest den 25. maj 2022, som først vurderer den, inden den sendes videre til Europarådets Parlamentariske Forsamling senest den 25. august 2022.

Europarådets Parlamentariske Forsamlings komité vedrørende retlige spørgsmål og menneskerettigheder vil indkalde de opstillede tre danske kandidater til interview forud for, at Europarådets Parlamentariske Forsamling forventes at vælge den danske dommer på et møde i oktober 2022.

Genopslaget er den 18. marts 2022 offentliggjort elektronisk på DJØF’s Jobunivers, Advokatsamfundet, Jobnet.dk samt Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Eventuelle spørgsmål vil kunne rettes til kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, på telefon 7226 8400 eller til kontorchef Vibeke Pasternak Jørgensen, Udenrigsministeriet, på telefon 3392 0000.

Alle de ovenfor nævnte dokumenter kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside, www.jm.dk under ”karriere” ved at klikke på nærværende stillingsopslag og på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk under ”om os”, ”ledige stillinger”.

 
Billede af Justitsministeriets og Udenrigsministeriets logoer