Spring til indhold

Visum til Danmark

Her kan du læse om reglerne for visum til Danmark og resten af Schengenområdet. Visum gives til ophold af kortere varighed i forbindelse med forretningsbesøg, besøg hos familie og venner, samt sports- og kulturbegivenheder.

Vær opmærksom på, at en arbejds- og opholdstilladelse er påkrævet for personer, som skal arbejde, studere eller opholde sig i mere end tre måneder i Danmark. Læs om arbejds- og opholdstilladelser her.

Hvem skal have visum til Danmark, og hvad er betingelserne?

Oplysninger herom findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk

Hvilke lande er med i Schengen?

Se listen over hvilke lande der er med i Schengen på dette link til EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvem behandler ansøgninger om visum?

Visumansøgninger behandles af den diplomatiske repræsentation i udlandet, hvor ansøgningen modtages.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

En visumansøgning skal indgives tidligst tre måneder inden afrejse. Det anbefales, at man indleverer sin ansøgning så tidligt som muligt inden afrejse.

Indgivelse af ansøgning

En række danske repræsentationer i udlandet benytter sig af eksterne samarbejdspartnere (visumansøgningscentre) i forbindelse med indlevering af ansøgning, pas, supplerende dokumentation og optagelse af biometri. Se denne liste for muligheder for indlevering (listen findes kun på engelsk).

Online ansøgning og betaling

Visumansøgning og betaling foregår online på ansøgningsplatformen ApplyVisa. Ansøgere skal her 1) registrere sig, 2) udfylde ansøgningen, 3) betale gebyret 4) printe og underskrive kvitteringen (cover letter).

Hav pas og kreditkort klar ved ansøgning og betaling af visummet.

Dokumentation i forbindelse med ansøgning

Efter ansøgningen og betaling er foretaget online, samles supplerede dokumentation, som skal indleveres sammen med pas og ved optagelse af biometri. Se muligheder for indlevering ovenfor.

Nedenfor er en liste over de betingelser, der normalt skal være opfyldt, for at man kan få visum:

  • Pas eller anden form for gyldig rejselegitimation. Skal være gyldigt i tre måneder ud over visummets udløbsdato og må ikke være udstedt for mere end 10 år siden.
  • Tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af varigheden af opholdet, og om man skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal man være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn og evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis man skal bo på hotel, skal beløbet være større, ca. 500 kr. pr. døgn. 
  • Rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet. Rejsesygeforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal være gældende i hele visummets gyldighedsperiode. Et visum kan afkortes, hvis rejsesygeforsikringen ikke gælder for hele perioden. 
  • Man må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS). 
  • Man må ikke være udvist og have et indrejseforbud i Danmark. 
  • Man må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Herudover skal en ansøger medbringe en række dokumenter som bilag til ansøgningen. Listen over dokumenter afhænger af, hvilken type visum der søges, og hvilket land man er statsborger i. Læs mere om den enkelte repræsentations dokumentationskrav på dennes hjemmeside.

Gebyrer

Oplysninger om gebyrsatser for visum kan findes i Bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Sagsbehandlingstider

Der skal som udgangspunkt træffes afgørelse i en visumsag inden for 15 dage. Dog vil der være nogle sager, der kræver nærmere undersøgelser, og sager, som vil tage længere tid, fordi ansøgningen er indgivet via et andet lands repræsentation i udlandet. I de tilfælde må sagsbehandlingstiden være op til 30 dage. I nogle tilfælde vil der være behov for yderligere dokumentation til sagen. I sådanne sager kan sagsbehandlingstiden være op til 60 dage.
Sagsbehandlingstiden tæller fra dét tidspunkt, hvor en antagelig ansøgning er indleveret til en repræsentation. 'Antagelig' vil sige, at ambassaden har konstateret, at Schengen-betingelserne for at indgive ansøgningen er opfyldt.

Statsborgere i visse lande eller kategorier af visse statsborgere skal i forudgående konsultation hos ét eller flere Schengenlande, inden der kan udstedes visum. I disse sager vil der normalt gå mindst 10-12 dage, før der kan træffes afgørelse i visumsagen.

Hvor kan du søge om visum?