Gå til indhold

Britiske borgere i Danmark

""

Danmark sætter stor pris på de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark og bidrage til det danske samfund.

Udtrædelsesaftalen
Borgerrettigheder er en central del af Udtrædelsesaftalen, som blev indgået mellem EU og Storbritannien i oktober 2019 og trådte i kraft i februar 2020. Udtrædelsesaftalen regulerer dine rettigheder som britisk borger bosat i Danmark.

Du kan læse mere om udtrædelsesaftalens betydning for dig på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Du kan også læse mere på EU-Kommissionens hjemmeside

Click here for English version.

Ret til ophold

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne trådte i kraft efter overgangsperiodens ophør med udgangen af 2020 – indtil da gjaldt EU-reglerne. Overgangsperioden indebar, at alle britiske statsborgere, der var lovligt bosiddende i et EU-medlemsland inden overgangsperiodens udløb, var omfattet af Udtrædelsesaftalen. Det gælder også britiske statsborgere bosat i Danmark inden overgangsperiodens udløb. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer kunne desuden fortsat udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i et andet EU-medlemsland, indtil overgangsperiodens ophør.

Alle herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil inden udgangen af 2021 skulle ansøge om et nyt opholdsdokument, der tjener som bevis for, at indehaveren har ret ophold i medfør af Udtrædelsesaftalen.

Du kan læse mere om udstedelse af de nye dokumenter i henhold til Udtrædelsesaftalen, på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Ret til kontantydelser

Din ret som herboende britisk statsborger tilflyttet før overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 til danske sociale ydelser fortsætter uændret, som var du stadig EU-borger. Det gælder også i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du f.eks. bliver arbejdsløs, vil din ret til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp svare til den, der gælder for EU-borgere. Din pension optjenes, udregnes og udbetales fortsat efter de regler, der gælder for EU-borgere. 

Ret til videregående uddannelse og uddannelsesstøtte

Som herboende britisk statsborger tilflyttet før overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 vil du have samme mulighed for at studere, som du hidtil har haft i henhold til EU-retten. 

Det betyder, at du som udgangspunkt vil have ret til betalt videregående uddannelse, også selvom du ikke allerede påbegyndte en videregående uddannelse inden udløbet af overgangsperioden den 31. december 2020. Du vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU- og EØS-borgere.

Dette vil gælde for videregående uddannelse under både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet. 

Du vil endvidere fortsat have samme ret til SU og andre uddannelsesstøtteordninger til uddannelse i Danmark og udlandet efter de regler, der gælder for EU- og EØS-borgere.

Du kan læse mere om videregående uddannelser og uddannelsesstøtteordninger på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Ret til grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning

Som herboende britisk statsborger tilflyttet før overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 vil du fortsat have krav på ligestilling med danske statsborgere i forhold til erhvervsuddannelser med hensyn til statstilskud, løntilskud og skolepraktikydelse. Det samme gælder på grundskoleområdet i forhold til frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler med hensyn til statstilskud og i forhold til folkeskolen med hensyn til retten til modersmålsundervisning.

Du kan læse mere om grundskole, ungdomsuddannelser og modersmålsundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ret til sociale serviceydelser og dagtilbud

Som herboende britisk statsborger tilflyttet før overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 vil du fortsat have ret til sociale serviceydelser efter serviceloven. Det drejer sig f.eks. om hjælp og støtte til udsatte børn og voksne samt ydelser til personer med handicap og ældre. Dine rettigheder til disse serviceydelser vil ikke blive ændret med Brexit. Borgere med lovligt ophold i Danmark har ligeledes ret til ydelser efter dagtilbudsloven, herunder plads i en daginstitution, dagpleje mv. 

Du kan læse mere om sociale serviceydelser og dagtilbud på Social- og ÆldreministerietsBørne- og Undervisningsministeriets samt Sundhedsministeriets hjemmesider. 

Læs også mere hos Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for spørgsmål angående lovligt ophold efter Brexit

Click here for English version

Ret til sundhedsydelser

Din ret til danske sundhedsydelser vil fortsætte uændret, som var du EU-borger. 

Alle, der har bopæl i Danmark, har ret til sundhedslovens ydelser. Med bopæl forstås folkeregistrering. Er du britisk statsborger med bopæl i Danmark, vil du derfor have ret til sundhedsydelser i Danmark, også efter Brexit.

Er du britisk arbejdstager med beskæftigelse i Danmark, men uden at være bopælsregistreret i Danmark, har du og dine medforsikrede familiemedlemmer ret til sundhedsydelser i Danmark. 

Er du britisk grænsearbejder – dvs. at du har beskæftigelse i Danmark uden at være bopælsregistreret, og du vender tilbage til et andet EU-medlemsland mindst én gang om ugen – har du ret til sundhedsydelser i Danmark. Familiemedlemmer til en grænsegænger har en begrænset ret til sundhedsydelser i Danmark

Britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark

Hvis du ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Danmark, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelsen af dine kvalifikationer og din adgang til udøvelse af erhvervet i Danmark.

EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gjaldt frem til 31. december 2020. Herefter og fremadrettet er der ændrede betingelser for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation. 

Du kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her eller kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Du kan også læse Europa-Kommissionens meddelelse til interessenter om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Brexit har betydning for herboende britiske statsborgeres ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 et lovforslag, som etablerer en midlertidig overgangsordning på valgområdet for herboende britiske statsborgere. Loven er trådt i kraft den 1. februar 2020. 

Overgangsordningen viderefører de gældende regler om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de britiske statsborgere, der den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Her kan du læse mere om, hvad Brexit betyder for din ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark som herboende britisk statsborger.

Kørekort

Ja, du kan bruge dit britiske kørekort i Danmark, hvis du er på midlertidigt ophold. Hvis du har opholdstilladelse i Danmark, skal du bytte dit kørekort. Læs mere hos Færdselsstyrelsen.

Har du spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark? Se nyttige kontaktinformationer her.

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter udtrædelsesaftalen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/SIRI/Brexit
+45 72 14 20 05

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
www.uim.dk/brexit/dansk-statsborgerskab-indfodsret
[email protected]
+45 61 98 40 00

Spørgsmål vedrørende retten til sociale serviceydelser
Social- og ældreministeriet
www.sim.dk
[email protected] 
+45 72 28 24 00

Spørgsmål vedrørende retten til sundhedsydelser
Sundhedsministeriet
www.sum.dk
[email protected]
+45 72 26 90 00

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk
[email protected]
+45 33 92 97 00

Spørgsmål vedr. grundskole, ungdomsuddannelser, adgang til modermålsundervisning og dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet
www.uvm.dk/brexit
[email protected]
+45 33 92 50 00