Spring til indhold

EU's Østlige Naboer

Gennem udviklingssamarbejdet har Danmark bidraget betydeligt til udviklingen i EU's nabolande mod Øst og på Balkan. Fra 2017 vil vi koncentrere os om Ukraine og Georgien. Vi arbejder særligt for at fremme demokrati og menneskerettigheder samt styrke bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. 

Der er meget på spil i Ukraine og Georgien. Begge lande gennemgår netop i disse år omfattende reformprocesser, der skal styrke demokratiet, fremme menneskerettigheder samt skabe bæredygtig økonomisk vækst, som er en del af den gradvise tilnærmelse til EU's normer og standarder.

Der er politisk vilje, men der vil også være store forhindringer på vejen. I sin nuværende fase fokuserer Naboskabsprogrammet på implementering af reformerne, så fremskridtene kan mærkes blandt landenes befolkninger.

Siden uafhængigheden i begyndelsen af 1990erne er der sket vigtige fremskridt i begge lande. Det gælder overgangen mod demokrati og respekt for menneskerettigheder, en åben økonomi og ansvarlige offentlige institutioner. Men det er også klart, at overgangen er en lang og vanskelig proces. Begge lande har f.eks. store udfordringer med centraliserede offentlige myndigheder og institutioner. Det gør det svært for borgere, særligt uden for de større byer, at få indflydelse og adgang til ordentlig offentlig service. Energisystemerne er ineffektive, og der er høje niveauer af miljøforurening. I begge lande er medierne under pres, og civilsamfundet må fortsat arbejde på at finde og udfylde sin rolle i samfundsudviklingen. Massiv korruption har formentlig været det største enkeltstående problem. Her er Georgien kommet imponerende langt på kort tid, mens Ukraine stadig står foran en kæmpe opgave.

Naboskabsprogrammet

Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med Ukraine og Georgien sker gennem Naboskabsprogrammet, som i 2017 gik ind i sin fjerde fase. Den løber til og med 2021.

Naboskabsprogrammet har til overordnet til formål at bidrage til et fredeligt og stabilt Europa med frihed og fremgang ved at understøtte udviklingen af demokratiske samfund med ansvarlige myndigheder, et aktivt civilsamfund samt frie og velfungerende markeder.

Programmet understøtter hermed også Danmarks udenrigspolitiske prioritering af et fredeligt og stabilt Europa i fremgang.

Samarbejdet for 2017-2021 har to spor:

1) At fremme menneskerettigheder og demokrati.

2) At styrke bæredygtig inklusiv økonomisk vækst.

Målsætningerne udmøntes i en række konkrete, flerårige programmer inden for støtte til civilsamfund, medier, ligestilling, menneskerettigheder, antikorruption, decentralisering samt vækst og beskæftigelse og energieffektivisering. Alle temaer er udvalgt, så de passer til behov og prioriteringer i de to lande, flugter med danske interesser og spidskompetencer samt ikke mindst med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Her fokuseres der særligt på Mål 5 om ligestilling mellem kønnene, Mål 7 om tilgængelig og ren energi, Mål 8 om ordentlige arbejdsforhold og økonomisk vækst, Mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Endelig er Mål 17 om at indgå globale partnerskaber for udvikling også del af programmet.

Derudover udsendes danske embedsmænd til internationale organisationer og observatørmissioner i regionen i kortere og længere perioder.

Den samlede økonomiske ramme for det femårige program er planlagt til at være 860 mio. kr. med årlige tilsagn på 160 mio. kr. Den økonomiske ramme er incl. sekundering af medarbejdere til multilateraly organisationer, som vi arbejder med om de danske interesser og prioriteringer under Naboskabsprogrammet samt til internationale monitoreringsmissioner. Den økonomiske ramme fordeles forventeligt mellem de to lande med 70 % til Ukraine og 30 % til Georgien.

Danmark har siden slutningen af 1990’erne været en aktiv spiller i naboskabsregionen med udviklingssamarbejde med en lang række lande. Det egentlige naboskabsprogram, som vi kender det i dag, blev dog først etableret i 2004 og har i den seneste fase omfattet syv lande.

I 2015 blev den samlede ramme for udviklingsbistanden beskåret, inkl. støtten til naboskabsregionen. Derfor udfases støtten til en række lande – Albanien, Armenien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Moldova. De igangværende programmer fortsætter dog til planlagt udløb. Det forventes, at bistanden til disse lande er fuldt udfaset i 2019.

Læs mere om Naboskabsprogrammet og Danmarks udviklingsbistand

  • For mere information om de enkelte programmer og projekter under Naboskabsprogrammet se Danidas OpenAid-portal her
  • Læs mere om resultaterne af Naboskabsprogrammet her
  • Find Danmarks samlede strategi for udvikling og humanitær bistand her

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk