Gå til indhold

Danmark som medlem af FN's Menneskerettighedsråd 2019-2021

Menneskerettighedsrådet er et centralt element i et velfungerende, regelbaseret internationalt samarbejde. Rådet har et vigtigt potentiale, som Danmark ønsker at udnytte fuldt ud. Det kan handle i situationer, hvor Sikkerhedsrådet er blokeret af lande med vetoret. Men rådet har også udfordringer. Nogle af de værste menneskerettighedskrænkere er medlemmer. Israel bliver udsat for urimelig forskelsbehandling. Derfor er der behov for reformer af Rådet.

  • Danmark vil arbejde for et effektivt og troværdigt råd, der behandler de alvorligste menneskerettighedskrænkelser, uanset hvor de sker.
  • Danmark vil arbejde for mere åbenhed om valgene til rådet for at sikre, at medlemmer lever op til de højeste menneskerettighedsstandarder.
  • Danmark vil presse på for tidlig varsling af rådet, når kriser truer.
  • Danmark vil arbejde for at styrke og operationalisere rådets mandat til at forebygge menneskerettighedskrænkelser.
  • Danmark vil arbejde for øget anvendelse af alle rådets værktøjer, herunder udsendelse af uafhængige FN-eksperter, undersøgelseskommissioner og fact-finding missioner, der kan overvåge og sikre dokumentation for menneskerettighedskrænkelser og internationale forbrydelser.

 

Tematiske prioritetsområder

Det danske arbejde i rådet vil fokusere på veletablerede danske menneskeretlige prioriteter og emner, hvor Danmark har en anerkendt og i visse tilfælde ledende rolle. Konkret vil der være særligt fokus på at fortsætte Danmarks store indsats inden for følgende områder:

  • Kvinders rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, er et område, hvor der på trods af store fremskridt fortsat er problemer mange steder i verden. Danmark vil have et særligt fokus på at styrke kvinders rettigheder, herunder seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, så kvinders ret til at bestemme over egen krop sikres.
  • Kampen mod tortur er en højtprofileret mærkesag i det danske menneskerettighedsarbejde. Tortur er et voldsomt overgreb på individet, og det kan aldrig retfærdiggøres. Danmark vil arbejde for at sikre, at alle lande efterlever det absolutte og generelle forbud mod tortur i FN’s Menneskerettighedserklæring.
  • Oprindelige folks rettigheder har længe været en dansk menneskeretlig prioritet. Danmark kæmper i tæt samarbejde med Grønland for at styrke rettigheder for oprindelige folk, der fortsat udgør en af verdens fattigste og mest marginaliserede grupper. Danmark arbejder således for anerkendelsen af oprindelige folks ret til selvbestemmelse, deltagelse og inddragelse.
  • Religions- og trosfriheden er en af de grundlæggende menneskerettigheder, som desværre har dårlige vilkår i store dele af verden. Danmark vil have fokus på at styrke det internationale samarbejde om fremme af religions- og trosfriheden generelt samt beskytte religiøse og ikke-troende minoriteter.

Derudover vil Danmark benytte medlemskabet til at styrke indsatsen på en række fokusområder:

Danmark har en stærk profil inden for både fremme af retsstatsprincipper og forebyggelse af internationale forbrydelser. Rådet har en central rolle at spille på disse områder, og Danmark vil arbejde for at styrke rådets indsatser til eksempelvis fremme af retsforfølgning for menneskerettighedsovergreb.

Danmark er en anerkendt fortaler for civilsamfundets rolle for fremme af menneskerettigheder. Civilsamfundsaktører og menneskerettighedsforkæmpere er helt centrale forandringsaktører, men møder et stigende pres. Danmark vil styrke indsatsen for at sikre råderum for disse vigtige stemmer.

Med udgangspunkt i det danske Techplomacy initiativ vil Danmark engagere sig i forsvaret af menneskerettighederne online. Internettets udbredelse byder på fantastiske muligheder for fremme af menneskerettigheder, men indebærer også udfordringer og platforme for krænkelser.

Med det øgede internationale fokus på menneskerettigheder og erhverv, vil Danmark have fokus på at fremme global opbakning til og implementering af UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Danmark vil ligeledes arbejde for rimelige vilkår for de virksomheder, der ønsker at levere på den dagsorden.

FN’s verdensmål og menneskerettighederne er gensidigt forstærkende. Danmark har sammen med en række ligesindede lande taget initiativ til at sætte denne sammenhæng på Rådets dagsordenen.

Danmark ønsker at fremme sammenhængen mellem rådets arbejde og fremme af menneskerettigheder på landeniveau. Rådets arbejde skal føre til reelle forbedringer for verdens befolkninger.