Gå til indhold

Privatlivspolitik

Besøger du eller kommunikerer du med Udenrigsministeriet, skal du vide, at vi behandler dine personoplysninger som led i varetagelse af vores opgaver som offentlig myndighed. F.eks. hjælper Udenrigsministeriets borgerserviceafdeling og ambassaderne dig, når du har brug for hjælp i udlandet.

Hvilke oplysninger?

Udenrigsministeriet behandler de oplysninger, du sender til os. Hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling, indhentes oplysninger også fra andre. Det kan f.eks. være via offentlige registre, herunder CPR, eller fra andre offentlige myndigheder.

Udenrigsministeriet løser en bred vifte af opgaver, og vil derfor kunne behandle meget forskelligartede typer af personoplysninger. De personoplysninger, vi behandler vil i de fleste sager navnlig være almindelige personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger o.l. I visse sagstyper – som f.eks. når vi bistår i konsulære sager – vil der også kunne være tale om følsomme personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger.

Hvis du opholder dig på Udenrigsministeriets område, hvor der er kameraovervågning, kan du blive filmet. Som led i illustrationen af Udenrigsministeriets hverdag, arrangementer og højdepunkter tager vi også billeder og film på Udenrigsministeriets områder og til Udenrigsministeriets arrangementer. Det drejer sig primært om situations- og stemningsbilleder. Billeder og film kan efter omstændighederne blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (f.eks. på Udenrigsministeriets profiler på sociale medier, i trykte publikationer, på plakater, infoskærme og i f.eks. dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet, kan du sige det til fotografen. Derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du ved en fejl alligevel bliver fotograferet eller filmet, og fotografiet/filmen bliver vist f.eks. på vores hjemmeside, kan du altid bede om at få det fjernet.

Når du besøger Udenrigsministeriets hjemmesider og accepterer cookies, indsamler ministeriet oplysninger om dig, såfremt du samtykker. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Hvor længe opbevarer Udenrigsministeriet mine oplysninger?

Udenrigsministeriet opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage vores opgaver og forpligtelser som offentlig myndighed.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet eller arkiveret efter reglerne i arkivlovgivningen, medmindre Udenrigsministeriet er forpligtet til at opbevare oplysninger i medfør af andre regler, f.eks. journaliseringsreglerne.

Er der andre modtagere af mine oplysninger?

Udenrigsministeriet vil i visse tilfælde overføre dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil være begrænset til de nødvendige oplysninger og ske i overensstemmelse med de almindeligere regler i lovgivningen for videregivelse af oplysninger mellem offentlige myndigheder. Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Når saglige grunde tilsiger det, overfører Udenrigsministeriet personoplysninger til samarbejdspartnere, som i visse tilfælde befinder sig i udlandet. Det sker navnlig for at give den bedst mulige konsulære assistance, f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse eller fængslingssager i udlandet, eller for at bistå private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme.  

Særligt om evakuering i krisesituationer

I de helt særlige tilfælde, hvor regeringen beslutter at yde bistand til at evakuere en nærmere bestemt personkategori fra udlandet, vil Udenrigsministeriet med henblik på at bistå med at evakuere dig anmode om dine personoplysninger, herunder fortrolige personoplysninger. Af hensyn til evakueringen kan det være nødvendigt, at du sender dine personoplysninger til den af Udenrigsministeriet oplyste funktionspostkasse for evakuering ved brug af din almindelige private mailkonto. Du opfordres i sådanne tilfælde til at sikre dig, at din mailudbyder understøtter kryptering på transportlaget (TLS) i version 1.2 eller derover. Dine personoplysninger vil derved blive sendt krypteret til Udenrigsministeriet. Normalt vil mails sendt til Udenrigsministeriet fra din almindelige private mailkonto - eksempelvis Gmail, Hotmail, Outlook.com, ProtonMail eller Yahoo – faktisk være krypteret i fornødent omfang.

Retsgrundlag

Som offentlig myndighed behandler Udenrigsministeriet personoplysninger på grundlag af en række almindelige regler, der gælder for alle offentlige myndigheder, f.eks. reglerne om notatpligt mv. i forvaltningsloven, om journalisering i offentlighedsloven og om arkivering i arkivloven.

Ud over de almindelige regler, gælder der nogle særlige regler på Udenrigsministeriets område. Reglerne findes i lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983 med senere ændringer, lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke af 31. januar 2001 med senere ændringer og lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. seneste lov af 18. juni 2012.

Dine rettigheder

I forbindelse med Udenrigsministeriets behandling af personoplysninger, har du ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger. Klager til Datatilsynet sendes til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København, e-mail: [email protected]

Formalia

Udenrigsministeriet er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. mail: [email protected].

kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: [email protected]
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Kristina Mulcahy Krogh
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

E-mail: [email protected]
Telefon: +4533921076