Gå til indhold

Dansk handelspolitisk strategi

Danmark er en aktiv fortaler for frihandel og for et åbent og fair internationalt handelssystem. Det er også grundlaget for den danske handelspolitiske strategi fra 2013. Målsætningen forfølges fra dansk side både multilateralt i WTO og i EU’s bilaterale frihandelsaftaler. Det er Udenrigsministeriet, der koordinerer den danske handelspolitik.

Handelsliberalisering er grundlæggende i Danmarks interesse. Vores velstand og velfærd afhænger af, at danske virksomheder er i stand til at sælge deres varer og tjenester i udlandet. Importen fra andre lande gør os samtidig i stand til at fokusere på det, vi er bedst til.

I en tid med skærpet international konkurrence er det vigtigt, at vi som nation gør os klart, at der er en sammenhæng imellem global frihandel, dansk velstand og dermed det danske velfærdssamfund.

Handelsliberalisering skaber nemlig mere konkurrence og økonomisk vækst, fordi øget markedsåbning giver danske virksomheder muligheder for at handle med flere fremmede markeder og derved udnytte mulighederne for international arbejdsdeling. Det er i høj grad gennem international specialisering, at Danmark er blevet et af verdens rigeste lande. 

 

Handelspolitisk strategi

Den danske handelspolitiske strategi fra 2013 bygger på tre spor: Det multilaterale, det bilaterale og virksomhedssporet.

 

Det multilaterale spor

I det multilaterale spor arbejder Danmark for at styrke WTO og det multilaterale handelssystem. WTO er det bedste forum til at opnå globale frihandelsaftaler. Når udviklingen går i retning af flere bilaterale handelsaftaler er det afgørende, at WTO forbliver stærk, og at WTO’s regler respekteres af medlemslandene.

Samtidig arbejder Danmark for at sikre de mindst udviklede landes stilling. WTO skal bruges aktivt for at sikre, at den internationale konkurrence foregår på lige og rimelige vilkår. Endelig bruger Danmark handelspolitikken til at yde et bidrag i kampen mod de globale klimaforandringer.

 

Det bilaterale spor

I det bilaterale spor arbejder Danmark for, at EU fører en aktiv forhandlingsdagsorden, der leverer flest mulige resultater i overensstemmelse med danske politiske og kommercielle interesser. Bilaterale frihandelsaftaler med især Japan og USA har et vidtrækkende potentiale. Danske virksomheder skal have lettest mulig adgang til store og vigtige markeder.

Samtidig skal den bilaterale forhandlingsdagsorden bygges op, så den får som indbygget målsætning på sigt at styrke det multilaterale handelssystem.

 

Virksomhedssporet

I virksomhedssporet skal der samarbejdes tæt med danske virksomheder om at forbedre markedsadgang og nedbryde konkrete barrierer for handel.

 

Handelspolitikken et redskab til at sikre fred

Handelspolitikken er også et centralt redskab for at sikre fred og stabilitet i det europæiske nærområde. Det er ambitionen, at en række af EU’s naboer rykker tættere på EU både økonomisk og politisk gennem forhandling og iværksættelse af dybe og omfattende frihandelsaftaler. Det gælder eksempelvis lande som Ukraine og Moldova.

Økonomisk vækst og handel er en forudsætning for udvikling, ligesom udvikling er forudsætningen for udviklingslandenes reelle integration i handelsnetværk regionalt og i den globale økonomi. Fra dansk side arbejder vi derfor i endnu højere grad for at tænke handelspolitikken sammen med vores udviklingspolitik.

 

Ny økonomisk verdensorden

Danmarks og EU’s handelspolitik er et svar på ændrede globale rammebetingelser. Den internationale økonomi er under hastig forandring. Der sker i disse år en markant forskydning i økonomisk tyngde fra OECD-landene og i retning af de nye vækst¬økonomier. Mens Europa fortsat har vanskeligt ved at få gang i væksten, bevæger en række af de fremvoksende økonomier sig støt opad i indkomstniveau.

Kommissionen forudser, at 90 pct. af den globale vækst vil ligge udenfor EU i de næste 10-15 år, heraf 1/3 alene i Kina. Den økonomiske og finansielle krise i årene efter 2008 har forstærket denne udvikling og desuden medført en øget tendens til protektionisme.

De internationale handels- og investeringsstrømme bliver også stadig mere komplekse. Nye muligheder inden for bl.a. informations-og kommunikationsteknologi betyder, at produktionen i højere grad spredes internationalt. Virksomhedernes værdikæder bliver globale.

Endelig har en lang række lande indledt bilaterale og regionale frihandelsforhandlinger. Det gælder også EU. Det er sket som svar på, at WTO-forhandlingerne om Doha-udviklingsrunden kun har budt på begrænsede fremskridt i de over 10 år, hvor der har været forhandlet om en global frihandelsaftale.

WTO-aftalen fra 2013 om en udvalgt del af Doha-dagsordenen (Bali-pakken) giver fornyet håb om, at det multilaterale spor kan levere resultater til gavn for alle lande, herunder udviklingslandene.

 

Hvordan fører Danmark handelspolitik

Varetagelsen af Danmarks handelspolitiske interesser sker primært gennem EU. Kommissionen repræsenterer medlemslandene udadtil i de handelspolitiske forhandlinger på baggrund af konsultationer af alle EU’s medlemslande.

Det giver på den ene side Danmark en stor indflydelse, idet danske interesser i internationale handelsforhandlinger bliver varetaget som en del af verdens største økonomi. Men det betyder på den anden side også, at det er vigtigt for Danmark at kunne øve en indflydelse på EU’s forhandlingslinje.

Det er Udenrigsministeriet, der i tæt samarbejde med de øvrige ministerier, koordinerer den danske handelspolitik. Det sker blandt andet via vores repræsentation ved EU i Bruxelles og vores mission ved WTO i Geneve. Her arbejdes der hver dag målrettet på at sikre danske interesser og mærkesager i forhandlingerne.

Med Lissabon-traktatens ikrafttræden i december 2009 er der sket flere væsentlige forandringer på det handelspolitiske område. For det første blev Europa-Parlamentet medlovgiver på området og skal som konsekvens heraf også godkende alle internationale handelsaftaler. For det andet er også de direkte udenlandske investeringer blevet EU-enekompetence.

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21


FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]