Spring til indhold

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan Udenrigsministeriet behandler personoplysninger. På de underliggende sider kan du læse mere specifikt om de forskellige formål.

Udenrigsministeriet er den dataansvarlige

Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder ministeriets kontaktoplysninger nedenfor.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
CVR-nr.: 43271911
Telefon: (+45) 33 92 00 00
E-mail: um@um.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver ved brev eller på e-mail:

Udenrigsministeriet
Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: dpo@um.dk

Udenrigsministeriet behandler personoplysninger til disse formål

Udenrigsministeriet behandler personoplysninger til følgende formål:

Henvendelser fra borgere

Henvendelser om aktindsigt og indsigt
Borgerservice, bistand og vejledning
Jobansøgninger
Diplomater og honorære konsuler

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Udenrigsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som ministeriet behandler om dig, samt en række oplysninger om ministeriets behandling af dine oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ministeriets almindelige generelle sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Udenrigsministeriet herefter kun behandle dine personoplysninger med dit samtykke, medmindre formålet med behandlingen er at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Udenrigsministeriet må dog fortsat opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udenrigsministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet her:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Telefon: +(45) 33 19 32 00
E-mail:dt@datatilsynet.dk

Læs mere om klagemuligheder her.
Med venlig hilsen
UDENRIGSMINISTERIET


 

1) Databeskyttelsesforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

2) Databeskyttelsesloven - Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk