Gå til indhold

Privatlivspolitik for Danskerlisten, kriseliste og Rejseklar

Efter databeskyttelsesforordningens(1) artikel 13-14 oplyses du nedenfor om behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med registrering på Danskerlisten for et givent land eller en kriseliste i forbindelse med en krise og ved brug af Udenrigsministeriets app ”Rejseklar”:

Formålene med behandlingen
Når du er tilmeldt Danskerlisten behandler Udenrigsministeriet dine personoplysninger for at kunne sende dig relevant information om den destination, du befinder dig på og kontakte dig i tilfælde af en krise på den pågældende destination. Derudover bruger Udenrigsministeriet informationerne til at danne sig et samlet overblik over antallet af danskere i udlandet.

I særlige situationer kan Udenrigsministeriet oprette en kriseliste forbundet til en specifik hændelse. Det sker, når Udenrigsministeriet har behov for at danne sig et overblik over danskere berørte af en specifik hændelse med henblik på at kunne yde konsulær bistand.

I Udenrigsministeriets app ”Rejseklar” (i det følgende kaldet ”app’en”) tilbydes information fra Udenrigsministeriet til danske rejsende, herunder mulighed for at tilmelde sig Danskerlisten og få notifikationer direkte på mobiltelefonen fra Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet behandler oplysninger om din brug af app’en til analyser af brugsstatistik og fejlretning i app’en. 

Hvilke kategorier af oplysninger er blevet registreret?
Når du er tilmeldt Danskerlisten, behandler vi følgende personoplysninger: navn, kontaktoplysninger, rejsedestination og –periode samt antal på eventuelle medrejsende, der ikke selv har tilmeldt sig Danskerlisten. 

Når Udenrigsministeriet opretter en kriseliste kan der opstå behov for at Udenrigsministeriet registrerer oplysninger såsom fx CPR-nr. og pasnummer. 

Du kan i app’en gemme dine kontaktoplysninger. Udenrigsministeriet har ikke adgang til denne information. Udenrigsministeriet kender kun dine kontaktoplysninger, når du er tilmeldt Danskerlisten. 

App’en bruger lokalitetstjenester til at målrette de informationer, du får præsenteret i app’en. Hvis du har accepteret, at app’en altid har adgang til lokalitetstjenester, kan Udenrigsministeriet bruge dette til at til at sende dig en notifikation om at tilmelde dig Danskerlisten (denne tjeneste kan ikke anvendes i Android). Udenrigsministeriet kender ikke din lokation og kan kun sende dig beskeder om situationen i et land, hvis du er tilmeldt Danskerlisten.

Til analyser af brugsstatistik og fejlretning i app’en indsamles enhedsoplysninger, netværksinformation og oplysninger om brug af app’en. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra?
Hvis du ikke selv har tilmeldt dig Danskerlisten eller en kriseliste, stammer personoplysningerne fra en anden end dig selv, f.eks. en af dine pårørende. 

Er der andre modtagere af mine oplysninger? 
Hvis du er tilmeldt Danskerlisten eller registreret på en kriseliste, vil Udenrigsministeriet i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til andre danske myndigheder på baggrund af en specifik anmodning herom fra en anden myndighed. Derudover kan Udenrigsministeriet videregive dine personoplysninger til relevante myndigheder i forbindelse med en krise med henblik på fx at verificere de oplysninger, du har angivet ved registrering på Danskerlisten eller en kriseliste.

Videregivelsen vil ske i overensstemmelse med de almindelige regler i lovgivningen for videregivelse af oplysninger mellem myndigheder. Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. 

For at yde den bedst mulige bistand til dig, f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fængsling i udlandet eller anvisning af plads på et særfly, vil Udenrigsministeriet, når saglige grunde tilsiger det, videregive personoplysninger til udenlandske myndigheder eller samarbejdspartnere i Danmark eller udlandet.

Hvis du tilmelder dig Danskerlisten via SMS igennem app’en behandles dit mobilnummer og oplysningerne i SMS’en af Udenrigsministeriets leverandør af SMS-tjenester.

Oplysninger til udarbejdelse af brugsstatistik og fejlretning i app’en behandles i Google Firebase ved brug af tjenesterne Firebase Crashlytics og Google Analytics for Firebase. Du kan slå brugen af Firebase Crashlytics og Google Analytics for Firebase fra i app’en under ”Indstillinger”. Google Firebase er del af Google Ireland Limited. Du kan læse mere om Googles privatlivspolitik her: Privatlivspolitik – Privatliv og vilkår – Google.

Hvor længe opbevares mine oplysninger?
Når du er tilmeldt Danskerlisten, opbevarer Udenrigsministeriet som udgangspunkt dine personoplysninger indtil 14 dage efter udløb af din registrerede rejseperiode. Hvis du er fastboende kan du som udgangspunkt maksimalt tilmelde dig Danskerlisten for 12 måneder af gangen, og Udenrigsministeriet opbevarer således dine oplysninger i denne tidsperiode. Du kan altid afmelde dig Danskerlisten enten i app’en eller ved at bruge afmeldingslinket i den bekræftelsesmail, du har modtaget i forbindelse med tilmelding. 

Udenrigsministeriet kan dog opbevare dine personoplysninger længere, når det er nødvendigt for at varetage vores opgaver og forpligtelser som offentlig myndighed, fx hvis du har været registreret på en kriseliste i tilfælde af en krise. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet eller arkiveret efter reglerne i arkivlovgivningen, medmindre Udenrigsministeriet er forpligtet til at opbevare oplysninger i medfør af andre regler.

Oplysninger indhentet via Google Firebase opbevares i to måneder af Google Ireland Limited.

Retsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og lov om Udenrigstjenestens (med senere ændringer) § 1, stk. 3, hvorefter Udenrigsministeriet yder konsulær bistand til bl.a. danske statsborgere, udlændinge med fast bopæl i Danmark, ikke-repræsenterede nordiske statsborgere og ikke-repræsenterede unionsborgere i tredjelande.

Hvis Udenrigsministeriet i forbindelse med en evakuering eller forberedelse af en evakuering, modtager følsomme oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne forberede eller gennemføre evakueringen, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra c, f eller g om behandling af særlige kategorier af personoplysninger. 


Dine rettigheder

I forbindelse med Udenrigsministeriets behandling af personoplysninger, har du ret til at:

• Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Udenrigsministeriet. 

Hvordan kontakter du Udenrigsministeriet?
Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som beskrevet ovenfor. Ministeriet kan kontaktes via:

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
CVR-nr.: 43271911
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Mail: [email protected]

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
E-mail: [email protected]
Mail: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, DK-1448 København K, att. ”Databeskyttelsesrådgiveren”.

Med venlig hilsen
Udenrigsministeriet

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF