Gå til indhold

Om evalueringer

Formelle evalueringsprocesser har været en integreret del af det danske udviklingssamarbejde siden 1980erne, hvor Danida etablerede en selvstændig og specialiseret enhed med ansvar for evaluering. Siden 2020 har evalueringskontoret været en del af kontoret for Evaluering, Læring og Kvalitet (ELK).

Hvad er evaluering?

I tråd med OECD DACs kvalitetsstandarder for evaluering af udviklingsbistand, definerer Danida evaluering som en systematisk og objektiv vurdering af en igangværende eller gennemført udviklingsintervention, herunder dens design, implementering og resultater.   

Alle evalueringer gennemføres af eksterne, uafhængige konsulenter, som udvælges på baggrund af deres professionelle kompetence, uafhængighed og erfaring i forhold til opgaven. Alle evalueringsrapporter gøres tilgængelige for offentligheden, og evalueringerne adskiller sig således bl.a. på disse punkter fra andre, mindre ressourcekrævende, monitoreringsaktiviteter (reviews), der hovedsageligt er tænkt som ledelsesredskaber i den løbende overvågning af bistanden.
En evaluering kan dække et eller flere projekter eller programmer, en strategi mv., og hele den danske portefølje af udviklingsbistand kan være genstand for evaluering – herunder bi- og multilateral bistand, NGO-samarbejde, forskning, erhvervsinstrumenter, miljø- og klimabistand samt støtte til skrøbelige stater.

I tråd med principperne i Paris-erklæringen om bistandseffektivitet gennemføres en del af evalueringerne i samarbejde med andre donorer. Stort set alle evalueringer omfatter desuden forskellige former for inddragelse af aktører i partnerlandet eller partnerlandende.

Der er to overordnede formål med at evaluere udviklingssamarbejdet. Dels skal evalueringer give politikere og den bredere befolkning i Danmark og i vores partnerlande dokumentation for brugen og resultaterne af bistandsmidlerne. Evalueringer udgør et redskab til at vurdere mulighederne og begrænsningerne af udviklingsbistanden i forhold til at fremme økonomisk og social udvikling. Samtidig er evalueringsprocessen et vigtigt redskab til fremme af bistandseffektivitet: Gennem dybdegående analyse kan evalueringer bidrage til at finde forklaringer på, hvorfor nogle aktiviteter har succes og andre ikke, og denne information bruges til at forbedre tilgangene og metoderne i udviklingssamarbejdet.

 

Hvordan laves evalueringer?

En evalueringsproces har som regel tre overordnede faser: Forberedelsen, Gennemførslen, og Afrapporteringen. Forberedelsesfasen begynder ved planlægningen af det toårige evalueringsprogram. Evalueringsprogrammet udarbejdes af ELK i samråd med bl.a. Danidas styrelse og ledelse, repræsentanter fra relevante afdelinger i Danida, ambassader samt den bredere ressourcebase. Beslutninger om hvilke evalueringer, der skal foretages, træffes på baggrund af en vurdering af bl.a. datatilgængelighed og potentiale for at tilvejebringe viden, der kan bruges i fremtidige programmer. På dette tidspunkt vurderes det desuden, en evaluering skal gennemføres i samarbejde med andre donorer. Det endelige evalueringsprogram sendes til høring i Folketingets Udenrigsudvalg og godkendes endeligt af Udviklingsministeren. 

Når en evaluerings overordnede emne er defineret, udfærdiges som regel et forstudie, der har til formål at opsummere vigtig baggrundsinformation om evalueringsemnet, pege på eventuelle problemstillinger, der kræver særlige metodiske overvejelser, foreslå specifikke evalueringsspørgsmål m.v. På baggrund af forstudiet udfærdiger ELK et kommissorium, der beskriver kravene til den kommende evaluering – herunder dens overordnede formål, metodiske krav, geografisk og tematisk dække, specifikke evalueringsspørgsmål, krav til sammensætningen af evalueringsholdet mv. Evalueringen sættes efterfølgende i offentligt udbud, i overensstemmelse med EU-reglerne på området.

Gennemførelsesfasen begynder med udvælgelsen af et evalueringshold bestående af uafhængige eksterne konsulenter. ELK udstyrer herefter holdet med baggrundsinfomation, som regel i samarbejde med andre relevante enheder i Udenrigsministeriet. På baggrund heraf udarbejder evalueringsholdet en operationel plan for evalueringen, i samråd med berørte parter. Arbejdsplanen vil som regel involvere omfattende dokumentgennemgang, videreudvikling af tilgang, metode og evalueringsspørgsmål, interviews med nøglepersoner i Danida, feltarbejde med interviews og eventuelt spørgeskemaundersøgelser blandt interessenter i samarbejdslande, analyse af indsamlet data mv.

ELK fungerer som leder for evalueringen - alene eller sammen med andre donorers evalueringsfuktioner. For store evalueringer etableres der som regel en referencegruppe, med en sammensætning der afspejler evalueringens emne og formål. Medlemmer af referencegruppen kan omfatte repræsentanter fra relevante ambassader og afdelinger i Danida, nationale og internationale ressourcepersoner, samt repræsentanter fra partnerlandet.   Referencegruppen rådgiver evalueringsholdet gennem hele evalueringsprocessen.

ELK overvåger gennemførelsen af evalueringen i alle dens faser - herunder hvorvidt den er i overensstemmelse med kommissoriet, Danidas evalueringsretningslinjer, OECD/DACS kvalitetsstandarder for evaluering, samt andre relevante politikker og retningslinjer (se under "Relevante dokumenter" ). Yderligere information om fordelingen af ansvar mellem ELK, evalueringsholdet og andre involverede parter, og hvorledes uafhængigheden af evalueringer sikres kan findes i ”Code of Conduct”, der er en integreret del af Danidas retningslinjer for evalueringer.

Afrapportering. På baggrund af analysen af indsamlede data udarbejder evalueringsholdet et udkast til en evalueringsrapport, og konklusioner og anbefalinger heri præsenteres ofte til berørte parter i en workshop. ELK gennemgår udkastet med henblik på at sikre den metodiske kvalitet af rapporten, og kommentarer angående faktuel information, konklusioner og anbefalinger fremsættes af relevante interessenter, medlemmer af referencegruppen og eksterne fagfællebedømmere. Evalueringsholdet tager hensyn til disse kommentarer under udfærdigelsen af det endelige udkast, men har ret og pligt til at foretage selvstændige bedømmelser, og har det endelige ansvar for evalueringens konklusioner og anbefalinger.

 

Opfølgning på evaluering

Når en evaluering er gennemført skrives et svar fra ledelsen på den ambassade eller det kontor i Udenrigsministeriet, som har ansvar for den aktivitet, der er blevet evalueret. Dette såkaldte ’management response’ skrives på engelsk og har til formål at sikre, at der systematisk bliver taget stilling til, hvordan der skal følges op på evalueringen. Formidling af evalueringens konklusioner og anbefalinger til Danidas medarbejdere og ledelse sker blandt andet gennem præsentation i Danidas interne programkomite, og gennem præsentationer på workshops, der finder sted i løbet af evalueringsprocessen. Evalueringerne bidrager dermed til intern vidensdeling samt til udvikling og forbedring af overordnede politikker og arbejdsgange.

I forbindelse med en evaluerings offentliggørelse udarbejdes desuden et dansk resume, der beskriver evalueringens vigtigste konklusioner og anbefalinger og indeholder en kort version af Danidas kommentarer til rapporten. Det danske resumé fordeles internt i Udenrigsministeriet - herunder til relevante ambassader - og gøres sammen med selve evalueringsrapporten tilgængelig for offentligheden her på siden. Det fremsendes endvidere til Folketingets Udenrigsudvalg.

Hvert andet år gennemføres en undersøgelse af, hvorvidt og hvordan der er blevet fulgt op på de evalueringer, der er offentliggjort i den forudgående 2-årige periode.

Yderligere information om Danidas tilgang til evaluering af udviklingsbistanden, herunder opfølgningsprocedurer kan findes i Danidas retningslinjer for evaluering.