Gå til indhold

Vurdering af multilateral bistand

Den løbende monitering af den multilaterale bistand er i høj grad baseret direkte på organisationernes egen rapportering om mål- og resultatopfyldelse. Som supplement hertil arbejdes der i samarbejde med andre donorer på at gennemføre vurderinger af kvaliteten af organisationernes effektivitet og udviklingsresultater.

Som supplement til de enkelte multilaterale organisationers egen rapportering og som bidrag til den løbende dialog med organisationerne gennemfører Udenrigsministeriet, i samarbejde med andre donorer, vurderinger af organisationernes generelle målopfyldelse samt af deres konkrete arbejde i modtagerlandene.

MOPAN (Multilateral Organisations Performance Assessment Network), som etableredes med 8 medlemslande, inklusiv Danmark, indledte i 2003 et arbejde med årlige perceptionsvurderinger af 2-3 multilaterale organisationers arbejde på landeniveau. De første år blev disse vurderinger foretaget i en halv snes partnerlande.

Pr. 2015 består MOPAN af 18 donorlande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, England, Finland, Frankrig, Irland, Japan, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Syd Korea, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland og USA.

Det multilaterale netværk består af lande der har en fælles interesse i at vurdere den organisatoriske effektivitet i de multilaterale organisationer, der modtager betydelige økonomiske bidrag fra medlemslandene. Medlemmerne er enige om at gennemføre vurderingerne ud fra en fælles tilgang, der fokuserer på organisationernes effektivitet og udviklingsresultater.

MOPAN medlemmerne ønsker desuden gennem samarbejdet at dele information om arbejdet på det multilaterale område og at udveksle erfaringer baseret på det enkelte medlemslands arbejde.

MOPAN har et mindre sekretariat, som er placeret i tilknytning til OECDs Udviklingskomité, DAC, i Paris. Sekretariatet koordinerer alle opgaver på vegne af MOPANs medlemmer. 

I henhold til MOPANs analysemodel indhentes data og vurderinger fra de multilaterale organisationer, samt fra de multilaterale organisationers partnere - både offentlige og private - i de lande, hvor vurderingerne foretages. Modellen måler organisationernes effektivitet på basis af nøgleindikatorer, som er inspireret af en række eksisterende bilaterale vurderingssystemer.

Analysemodellen er baseret på en gennemgang af organisationernes strategiske ledelse, operationelle ledelse, vidensledelse, partnerskabsledelse og udviklingseffektivitet, og er inspireret af forskellige teoretiske modeller for resultatbaseret ledelse.

I 2014 blev fire multilaterale organisationer - UNFPA, UN Women, FAO og UNHCR -vurderet på baggrund af konkrete undersøgelser i 6 udviklingslande. I 2-års perioden 2016-2017 vurderes følgende 12 organisationer: UNDP, UNICEF, UNAIDS, UNEP, UN OCHA, UN Habitat, ILO, GAVI, GFATM, CGIAR, Verdensbanken og den Afrikanske Udviklingsbank.

MOPAN sætter ikke præstationerne fra de forskellige multilaterale organisationer i rangorden. I stedet er hensigten at bruge resultaterne fra arbejdet til bredt at fremme diskussioner blandt medlemmerne og med de multilaterale organisationer om, hvordan effektivitet og kapacitetsopbygning kan øges.

For yderligere information om MOPAN klik her. MOPANs vuderingsrapporter kan findes her