Gå til indhold

Vedtægter

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Udenrigsministeriets kunstforening stiftet d. 21. oktober 1980 på Christianshavn. Foreningens hjemsted er København.

§2. Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe interesse og forståelse for kunst og kunsthåndværk, dels gennem udstillinger i UM, herunder låneophængninger fra museer, dels gennem bortlodning blandt foreningens medlemmer af dertil indkøbte kunstværker.

§3. Foreningens medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der er eller har været ansat i udenrigstjenesten, samt deres ægtefæller. Indmeldelse er bindende for foreningens regnskabsår. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 1 måned før regnskabsårets afslutning.

§4. Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende år og benyttes efter fradrag af nødvendige administrationsudgifter til indkøb af kunstværker og lignende, der bortloddes blandt medlemmerne i henhold til punkt 7 og 8.

§5. Regnskabsåret

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§6. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Der vælges samtidig 6 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer og fordeler arbejdet indbyrdes. Udeværende medlemmer kan ikke have sæde i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne og revisorerne vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer foruden formanden er til stede.

Beslutning træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne supplere sig selv, hvis der opstår vakance ved fratræden af et bestyrelsesmedlem, en suppleant eller fra en anden tillidspost, og der ikke er suppleanter til at udfylde den ledige post. Bestyrelsen kan desuden, såfremt den ønsker det, inddrage medlemmer af kunstforeningen i bestyrelsens arbejde på lige fod med valgte suppleanter.

§7. Kunstindkøbene

Inden for de til rådighed stående midler foretages indkøb af kunst; malerier, grafik, skulpturer, kunsthåndværk m.m. til fordeling blandt medlemmerne.

Købene foretages af bestyrelsen eller hvem, bestyrelsen måtte bemyndige hertil.

§8. Fordeling af kunstværkerne

Fordelingen blandt medlemmerne af de indkøbte kunstværker sker ved lodtrækning, der finder sted hvert år i forbindelse med generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke har betalt fuldt kontingent til foreningen det foregående regnskabsår, kan ikke deltage i lodtrækningen.

Medlemmer som ikke har vundet ved lodtrækningen på generalforsamlingen året før vil få tildelt et ekstra lod. Der kan kun optjenes et ekstra lod.

Ingen kan vinde mere end én gevinst ved hver lodtrækning.

Lodtrækningen foregår på den måde, at først udtrukne lod giver ret til at vælge først, næste lod som nr. 2 osv.

Såfremt medlemmet ikke er til stede, kan en stedfortræder mod behørig fuldmagt foretage valg blandt gevinsterne.

Er hverken medlemmet eller en befuldmægtiget til stede, tilfalder det første ikke udloddede kunstværk i katalogets nummerrække medlemmet. Såfremt medlemmet ikke ønsker at modtage dette, tilfalder kunstværket Udenrigsministeriets Kunstforening.

§9. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år og inden udgangen af april måned. Første generalforsamling inden udgangen af april 1982. Den indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Samtidig med indkaldelsen præsenteres dagsordenen.

§10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 

Kontakt

Udenrigsministeriets Kunstforening
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
http://umk.um.dk
E-mail: [email protected]