Gå til indhold

Mission, vision og værdier

Udenrigsministeriet er en fælles enhed - en såkaldt enhedstjeneste. Ministeriets repræsentationer (ambassader, missioner, konsulater, handelskontorer med videre) er placeret over hele verden, men uanset geografien tilhører medarbejderne samme koncern og er underlagt den samme koncernledelse. Missionen, visionen og værdierne er de samme, uanset om medarbejderen sidder i Accra, Bruxelles, Kabul, München eller i København.

Mission

I en verden i forandring er Udenrigsministeriets mission, at

 'arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle'.

Missionen signalerer, at Udenrigsministeriet koncentrerer sig om overordnede interesser og værdier. Det kan være stabilitet i EU's nye nabolande. Eller det kan være grundlæggende danske værdier som demokrati og menneskerettigheder, som regeringen ønsker at fremme i udviklingslandene.

Udenrigsministeriets arbejde omfatter ikke blot forholdet til andre lande, men også internationale organisationer, aktører og internationale kræfter, der påvirker Danmark. Det kan være den internationale terrorisme eller lavkonjunktur i den internationale økonomi.

Udenrigsministeriet arbejder for Danmark og for danskerne. Danskernes frihed, tryghed og velstand er målet for arbejdet. Borgerne skal kunne færdes trygt både i Danmark og i udlandet. Udenrigsministeriet skal hjælpe danskere i nødsituationer og fremme landets sikkerhed og sikkerhed i forhold til international terrorisme, kriminalitet, våbenspredning mv.

Udenrigsministeriets arbejder for at sikre den økonomiske udvikling og vækst i Danmark, der er afgørende for den enkelte borgers levestandard. Udenrigsministeriet hjælper danske virksomheder på eksportmarkederne og arbejder målrettet med at tiltrække udenlandske investeringer.

En fredelig verden er i Danmarks interesse og dermed en naturlig del af Udenrigsministeriets mission. Danmark og dermed Udenrigsministeriet tillægger fremme af en international retsorden, universelle menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse stor vægt.

Udenrigsministeriet har en vigtig opgave med at fremme international økonomisk vækst og teknologisk udvikling, bekæmpe fattigdom og bidrage til bæredygtig udvikling.

 

Vision

Udenrigsministeriet arbejder for Danmark. Det sker på en række forskellige arbejdsområder i Danmark og i udlandet. Udenrigsministeriets visioner eller målsætninger på disse arbejdsområder er:

Størst mulig indflydelse

Danmark skal have en central placering i det internationale samarbejde. Det er forudsætningen for at kunne arbejde for danske interesser og værdier. Danmark skal aldrig være på sidelinjen.

Effektiv hjælp til danskere i nød i udlandet

Danskere i nødsituationer i udlandet skal have effektiv hjælp fra de danske ambassader og konsulater.

Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner

Udenrigsministeriet skal være den mest relevante og kvalificerede samarbejdspartner for eksportvirksomheder eller virksomheder, der vil investere i udlandet. Ambitionen gælder også for udenlandske virksomheder, som overvejer at investere i Danmark.

Dansk udviklingsbistand i verdensklasse 

Danmark skal have en markant placering i den internationale udviklingsbistand. Den danske udviklingsbistand skal kunne måles med verdens allerbedste.

Værdsat rådgivning og samarbejde i internationale spørgsmål 

Udenrigsministeriet skal være en værdsat rådgiver og samarbejdspartner i forhold til regering og centraladministration.

Aktiv og åben formidling 

Danske udenrigspolitiske holdninger og værdier skal aktivt og åbent formidles til udenlandske samarbejdspartnere og til den danske offentlighed. 

Kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret

Nøgleord for Udenrigsministeriets kontakt med omverdenen.

En attraktiv arbejdsplads

Udenrigsministeriet skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan rekruttere og fastholde de bedste og mest kompetente medarbejdere. Det skal være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde.

 

Værdier

Medarbejdere ude og hjemme har med stort engagement bidraget til formuleringen af Udenrigsministeriets værdier. Dermed er der skabt et solidt fundament for at føre værdierne ud i livet. Udmøntningen af værdierne er et mål i sig selv. Men værdierne er også et redskab, som skal bruges i det daglige arbejde til at opfylde Udenrigsministeriets mission.

Musikalitet 

Musikalitet er en forudsætning for at kunne fornemme tonesproget i den internationale og hjemlige debat og omsætte signalerne til politiske og praktiske resultater. Det kræver lydhørhed, indlevelsesevne og forståelse for behov, ønsker og personlige relationer som indgang til samarbejde og opgaveløsning i politik, forvaltning og samfund.

Handlekraft

Handlekraft er grundlaget for, at Udenrigsministeriet i højere grad er aktiv og udfarende på de prioriterede områder, hvor Danmark kan og vil gøre en forskel. Det er forudsætningen for som organisation, leder og medarbejder at handle rettidigt og resultatorienteret ud fra en god dømmekraft. Det er grundlag for evnen til fleksibelt og hurtigt på tværs af Udenrigsministeriet at sætte ressourcer ind, hvor behovet er størst.

Professionalisme

Professionalisme er en forudsætning for præcision og kvalitet i strategisk tænkning og sagsbehandling. Det er en vigtig forudsætning for troværdighed, integritet og respekt i arbejdet for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen. Værdien er grundlag for at mestre det diplomatiske håndværk.

Arbejdsglæde 

Arbejdsglæde er en forudsætning for at skabe engagement, initiativ og høj standard og er med til at sikre at Udenrigsministeriet til enhver tid leverer sit bedste. Det er af stor betydning for både rekruttering, kreativitet, initiativlyst og fastholdelse.

Åbenhed 

Åbenhed er en forudsætning for at styrke Udenrigsministeriets formidlerrolle, synlige opgavevaretagelse og image i ind- og udland. Åbenhed forbedrer intern kommunikation, videndeling og forståelse for handlemåde og beslutninger. Det skaber større tryghed og fællesskab.