Gå til indhold

Evakueringen fra Afghanistan

Regeringen besluttede den 27. august 2021 at iværksætte en grundig fælles myndighedsevaluering af forløbet op til og under evakueringen efter Kabuls fald den 15. august 2021. Evalueringsrapporten indeholder konkrete læringspunkter i form af 36 delkonklusioner

Fælles myndighedsevaluering


Regeringen besluttede den 27. august 2021 at iværksætte en grundig fælles myndighedsevaluering af forløbet op til og under selve evakueringen efter Kabuls fald den 15. august 2021. Formålet med myndighedsevalueringen var at afdække hændelsesforløbet og vurdere planlægningen og gennemførelsen af evakueringen for dermed at identificere læringspunkter og styrke danske myndigheders parathed til at håndtere fremtidige internationale kriser med et muligt evakueringsbehov.
""
Foto: Rune Dyrholm/Forsvarsgalleriet

Arbejdet med myndighedsevalueringen har været forankret i en tværministeriel arbejdsgruppe ledet af Udenrigsministeriet og bestående af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Relevante underliggende myndigheder, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, har været inddraget i evalueringsprocessen. Den tværministerielle koordination vedrørende evalueringsrapporten har været forankret i Udenrigsministeriets midlertidige Afghanistansekretariat.

Foruden den tværministerielle styregruppe har der været tilknyttet en ekstern referencegruppe sammensat af relevante danske aktører uden for centraladministrationen med viden af relevans for evalueringens hovedområder. Rapporten er dog alene myndighedernes ansvar, og referencegruppen har således ikke haft ansvar for at godkende den endelige rapport.

Evalueringsrapporten består af to hovedelementer: For det første en afdækning af hændelsesforløbet i en tidslinje, som beskriver den politiske og sikkerhedsmæssige udvikling i Afghanistan samt hændelsesforløbet i myndighedernes evakueringsindsats og samspil med det politiske niveau. Tidslinjen er inddelt i fem faser fra februar 2020 til november 2021. For det andet består rapporten af en analyse og vurdering af det samlede forløb med fokus på konkrete læringspunkter i form af 36 delkonklusioner.

Den samlede rapport kan læses her.

 

For at hurtigt overblik, se indledning, sammenfatning og rapportens 36 delkonklusioner her.

 

Som del af evalueringen er der gennem et eksternt analysebureau, Realize, blevet gennemført en interviewundersøgelse med fokus på de evakueredes indtryk og vurderinger af forløbet. Interviewundersøgelsen har bl.a. været efterspurgt af referencegruppen. Interviewundersøgelsen bygger på svar fra 62 evakuerede, herunder repræsentationsansatte, tolke samt personer fra danskerlisten.

Interviewundersøgelsen kan findes her.

Herudover indgik en bred kreds af Folketingets partier den 3. december 2021 en politisk aftale om en uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan i perioden 2001-2021. Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) blev anmodet om at forestå udredningen inden for en tidshorisont på to år samt med løbende offentlige tematiske seminarer.

DIIS igangsætter den 1. april arbejdet med den uvildige historisk udredning af den danske indsats i Afghanistan i overensstemmelse med den politiske aftale.

Læs pressemeddelelsen fra DIIS her.