Gå til indhold

europa 2020 strategien

Europa 2020-strategien skal bidrage til at styrke EU’s langsigtede vækstpotentiale bl.a. ved at tackle de udfordringer, som EU står over for i forhold til den aldrende befolkning, klimaforandringer og konkurrencen fra nye vækstøkonomier.
Europa 2020-strategien skal bidrage til at styrke EU’s langsigtede vækstpotentiale ved at tackle de udfordringer, som EU står over for. Dette skal gøres igennem konkrete initiativer, der skal fremme høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed.

Strategien udstikker fem hovedmålsætninger, som EU skal indfri inden år 2020 indenfor:

  • Beskæftigelse
  • Forskning og udvikling
  • Klimaforandringer og energi
  • Uddannelse
  • Kampen imod fattigdom og social eksklussion

Europa 2020-strategien danner en overordnet ramme, som alle EU’s centrale politikker skal indrettes efter for at bidrage til opfyldelsen af EU-målene.

Europa 2020-strategien indeholder bl.a. en styrket økonomisk koordination, stærkere styrings- og rapporteringsredskaber samt en øget involvering af nationale, regionale og lokale myndigheder samt andre relevante aktører i civilsamfundet.

Et konkret eksempel på udmøntningen af strategien er flagskibsinitiativet indenfor ungdomsmobilitet. Som følge af den stigende ungdomsarbejdsløshed i EU, lancerede Kommissionen de såkaldte Youth Action Teams. Dette initiativ sikrede, at der blev afsat EU-midler til at afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden i de hårdest ramte medlemsstater.

Et andet eksempel er de særligt øremærkede midler, der blev afsat gennem den Europæiske Regionale Udviklingsfund til investeringer, der fremmer en ressourceeffektiv og klimavenlig økonomi.

Europe 2020
Europa 2020 strategien skal styrke EUs langsigtede vækstpotentiale

For at monitorere og fremskynde den nationale implementering af Europa 2020-strategien har medlemsstaterne opstillet deres egne nationale mål og detaljerede handlingsplaner inden for de fem hovedområder.

De danske målsætninger ligger alle på linje med, eller over, Europa 2020-strategiens målsætninger. Danmark er dermed en frontløber i EU, når det kommer til fremme dagsordenen omkring intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Regeringen forventer i kraft af gennemførslen af en række reformer (bl.a. Vækstplan DK og reformer af folkeskolen, kontanthjælpen, førtidspensionen, sygedagpenge, SU mm.) at de nationale målsætninger på alle fem områder vil være indfriet i 2020.

Som led i udmøntningen af strategien har Udenrigsministeriet ansvaret for at inddrage danske interesseorganisationer. Dette sker igennem Kontaktudvalget for Europa2020-strategien, som omfatter ca. 30 interesseorganisationer med interesse for vækst- og beskæftigelsesdagsordenen.

Udvalget, som ledes af Udenrigsministeriet, mødes 4 gange årligt og konsulteres i forbindelse med udarbejdelsen af de nationale målsætninger.

Hvis du vil vide mere

Kommissionens guide til Europa2020

 

Kommissionens landespecifikke anbefalinger for det europæiske semester i 2014

 

Danmark i Europa2020-strategien

 

Her kan du bl.a. læse de landespecifikke anbefalinger for Danmark og det nationale reformprogram, ligesom du kan få overblik over de løbende fremskridt.

Kontakt

Kontoret for EU-Koordination og Nordisk Samarbejde (EKN)Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

Tlf: (+45) 33 92 04 63

E-mail: [email protected]