Gå til indhold

EU's handelspolitik

EU’s handelspolitik sigter på at skabe optimale globale rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for Danmark og vores virksomheder. Der forhandles multilateralt og bilateralt inden for en lang række områder for at åbne nye markeder, som kan bidrage til vækst og beskæftigelse.

EU er en toldunion og den fælles handelspolitik er EU’s enekompetence. Det betyder, at handelspolitikken varetages på EU-niveau, og at EU har en fælles toldsats over for lande uden for EU. EU’s fælles handelspolitik kan siges at være den eksterne overbygning på EU’s indre marked.

Handelspolitikken blev fra 2009, hvor Lissabon-traktaten trådte i kraft, underlagt den almindelige lovgivningsprocedure. Det indebærer, at Rådet og Europa-Parlamentet i samarbejde vedtager interne EU-retsakter på det handelspolitiske område. Det er EU-Kommissionen, der forhandler frihandelsaftaler på EU’s vegne, efter mandat fra medlemslandene. Europa-Parlamentet skal desuden godkende handelsaftaler med tredjelande.

Med Lissabon-traktaten er direkte udenlandske investeringer også blevet en integreret del af den fælles handelspolitik.

Kommissionen vedtog i 2015 en ny handelspolitisk strategi, ”Trade for all: Towards a more responsible trade and investment policy”. Se strategien her.

Strategien baserer EU's handelspolitik på tre centrale principper: effektivitet, gennemsigtighed og EU’s værdier. For at sikre en effektiv handelspolitik vil Kommissionen arbejde for bedre adgang til markeder uden for EU til gavn for europæiske virksomheder, forbrugere og arbejdstagere. Udgangspunktet er, at frihandel er afgørende for vækst og velstand i Europa. Derfor intensiveres indsatsen for at indgå frihandelsaftaler med EU’s vigtigste handelspartnere. Kommissionen styrker med strategien også dialogen med civilsamfundet. Frihandelsaftaler skal bruges som løftestang til at fremme europæiske værdier som bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, retfærdig handel og bekæmpelse af korruption i hele verden. Derudover må EU’s frihandelsaftaler ikke føre til forringelse af EU’s beskyttelsesniveauer vedrørende forbrugere, sundhed, miljø og arbejdstagerrettigheder. EU vil fortsat have fokus på WTO og det multilaterale handelssystem som det bedste og mest effektive værn imod protektionisme og som rammen for at integrere de fattigste lande bedre i verdenshandlen.

Den danske regering, Udenrigsministeriet og den øvrige centraladministration arbejder aktivt i EU for at fremme danske handelspolitiske prioriteter. Det sker sammen med de øvrige medlemslande i Rådet, herunder i en række komiteer, som udstikker rammerne for EU's handelspolitik. Desuden holder vi fra dansk side tæt kontakt med Kommissionen, som er den centrale aktør i gennemførelsen af handelspolitikken.

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21


FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]