Gå til indhold

EU's handelspolitik

EU’s handelspolitik sigter på at skabe optimale globale rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for Danmark og vores virksomheder. Der forhandles multilateralt og bilateralt inden for en lang række områder for at åbne nye markeder, som kan bidrage til vækst og beskæftigelse.

EU er en toldunion og den fælles handelspolitik er EU’s enekompetence. Det betyder, at handelspolitikken varetages på EU-niveau, og at EU har en fælles toldsats over for lande uden for EU. Regler for handel med varer og tjenesteydelser, handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret og direkte udenlandske investeringer er en integreret del af den fælles handelspolitik. EU’s fælles handelspolitik kan siges at være den eksterne overbygning på EU’s indre marked.

Det er Rådet og Europa-Parlamentet der i samarbejde vedtager EU-lovgivning på det handelspolitiske område. EU-Kommissionen forhandler multilaterale aftaler i WTO og bilaterale handelsaftaler med tredjelande på EU’s vegne efter mandat fra medlemslandene. Rådet og Europa-Parlamentet skal efterfølgende godkende de indgåede handelsaftaler.

Den danske regering arbejder aktivt i EU for at fremme danske handelspolitiske prioriteter. Det sker sammen med de øvrige medlemslande i Rådet, herunder i en række komiteer, som udstikker rammerne for EU's handelspolitik. Desuden holder vi fra dansk side tæt kontakt med Kommissionen, som er den centrale aktør i gennemførelsen af handelspolitikken.

EU’s handelspolitiske strategi

EU-Kommissionen vedtog i februar 2021 en ny handelspolitisk strategi, ”Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy”. Se strategien her.

Strategien lægger vægt på, at handelspolitikken skal sætte rammerne for en mere bæredygtig og retfærdig globalisering og styrke EU’s mulighed for at forfølge sine interesser og håndhæve sine rettigheder.

Udgangspunktet er en handelspolitisk tilgang, der bygger på ”åben strategisk autonomi”, hvor EU på den ene side forbliver åben for omverdenen og drager nytte af internationalt samarbejde og på den anden side styrker sin modstandsdygtighed og træder mere i karakter på den globale scene bl.a. i forhold til at beskytte sin økonomi imod unfair handelspraksis. 

Derudover vil EU arbejde for en reformering af WTO således, at regler og procedurer i højere grad afspejler nutidens globale og digitale handelssystem.   

Andre konkrete indsatsområder i strategien omfatter klimaomstilling; fremme af ansvarlige og bæredygtige forsyningskæder; digital omstilling; fremme af EU’s rolle ift. at sætte globale standarder; styrkede partnerskaber med nabolandene og Afrika; samt en mere målrettet implementerings- og håndhævelsesindsats ud fra en betragtning om, at åbenhed og beskyttelse går hånd i hånd.

Strategien bidrager dermed til at integrere handelspolitikken i EU’s øvrige dagsorden inden for den grønne og digitale omstilling og til økonomisk genopretning efter COVID-19. 

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21


FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]