Gå til indhold

Handel og udvikling

Åbenhed for international handel, investeringer og udveksling af ideer er én af grundstenene for økonomisk vækst og udvikling.

Handel og udvikling

Danmark prioriterer et tæt samspil mellem udviklings- og handelspolitik i forbindelse med fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.

Gevinsterne ved handelsliberalisering opstår ikke automatisk. Derfor arbejder Danmark for, at den handelsrelaterede bistand og markedsadgang spiller tæt sammen. Kun ved at sikre dette har de fattigste lande en mulighed for at opnå den fulde gevinst ved friere handel.

Handelsrelateret bistand

Danmark har oparbejdet en internationalt respekteret styrkeposition inden for handel og udvikling gennem bilaterale og multilaterale indsatser.

Den danske handelsrelaterede bistand understøtter og supplerer de gavnlige effekter af et frit og åbent handelssystem. Det har til hensigt at øge udviklingslandenes konkurrenceevne og differentiering af deres eksportbase gennem det bilaterale samarbejde, som bl.a. omfatter indsatser indenfor erhvervsudvikling, landbrug, finansiering og infrastruktur, samt direkte involvering af den private sektor og civilsamfundet i udviklingsindsatsen.

Et vigtigt element i den danske indsats er at sikre, at udviklingslandene lokalt besidder den nødvendige kompetence til på sigt at kunne varetage egne interesser. Derfor yder Danmark støtte til kapacitetsopbygning på handelsområdet med fokus på de mindst udviklede landes kapacitet til at indgå i og udnytte handelspolitikken samt deres handelsrelaterede økonomiske og institutionelle infrastruktur.

Med hensyn til Aid for Trade-initiativet i WTO henvises til WTO-afsnittet.

Toldpræferencer og økonomiske partnerskabsaftaler

Med ændringerne i det globale økonomiske billede er behovet for at målrette indsatsen og arbejdet med udviklingslandene blevet større. For at øge samhandlen mellem udviklingslandene og EU, har EU igangsat flere initiativer.

GSP-ordningen er et af EU's vigtigste handelsinstrumenter til at bistå udviklingslandene med at blive integreret i international handel. Derigennem skal ordningen bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og fattigdomsreduktion i landene. Ordningen har samtidig til formål at fremme bæredygtig udvikling gennem en kobling til en række grundlæggende menneskerettigheds-, og arbejdstagerrettigheds- og miljøkonventioner. Derigennem fremmer instrumentet også EU's værdibaserede dagsorden. GSP-ordningen består af tre præferenceordninger:

- Alt-undtagen-våben (EBA): Herunder tildeles mindst udviklede lande (LDC'er) told- og kvotefri adgang til EU for alt undtagen våben og ammunition.

- GSP (standard GSP): Herunder tildeles lavindkomst og lavere middelindkomst lande toldreduktion eller toldfrihed på ca. 66 % af alle toldlinjer.

- GSP+: Særligt ansporende ordning, der kan tildeles sårbare lavindkomst og lavere middelindkomst lande, der har ratificieret og implementeret 27 internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima. Disse lande har toldfrihed på ca. 66 % af alle toldlinjer.

Den nuværende GSP-forordning udløber ved udgangen af 2023.

EU har indgået en række økonomiske partnerskabsaftaler (EPA) med udviklingslandene i Afrika, Vestindien og i Stillehavet (AVS). EU forhandler desuden om at udvide nogle af de tidligste EPA'er til at omfatte flere lande eller til at omfatte flere emner, fx bæredygtighed. EPA'erne handler ikke om markedsadgang alene. Aftalerne kobler friere handel med et bredere partnerskab om udvikling, regional integration og institutionsopbygning.

Den tætte sammenhæng mellem udvikling og handel er vigtig for, at de fattigste lande kan opnå den fulde gevinst ved handelsliberalisering og øget integration i den globale økonomi. Danmark arbejder for, at der indgås udviklingsvenlige, fleksible og WTO-medholdelige EPA'er.

Danmark støtter desuden indgåelse og implementering af den afrikanske kontinentale frihandelsaftale (AfCFTA), hvis formål er at styrke samhandlen på kontinentet bl.a. gennem harmonisering og koordination af markedsliberalisering.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]