Gå til indhold

Danmark i WTO

Det er Europa-Kommissionen, som forhandler i WTO på vegne af alle EU’s medlemslande. Som en lille og åben økonomi er det vigtigt for Danmark, at EU anvender sin tyngde til at sikre markedsåbning, forpligtende internationale regler og lige konkurrencevilkår i den globale økonomi.

Ved at tale med én stemme opnår Danmark og de andre EU-lande større gennemslagskraft i internationale handelsforhandlinger. Forud for, at Kommissionen kan tale på vegne af medlemslandene, koordineres den politiske linje gennem drøftelser mellem EU-landene i Bruxelles.   

Danmarks WTO-politik

Fra dansk side arbejder man for:

1) at opnå så mange forhandlingsresultater så muligt på multilateralt grundlag, dvs. gældende for alle WTO's medlemslande. Det vil især sige inden for miljøfjendtlige fiskerisubsidier og konkurrenceforvridende landbrugsstøtte;

2) at indgå ambitiøse aftaler på plurilateralt grundlag, dvs. aftaler som forpligter interesserede WTO-medlemmer, og som står åbne for hele medlemskredsen. Det gælder især emner inden for "den moderne økonomi" som f.eks. e-handel, national regulering af tjenesteydelser og investeringslettelse;

3) at opnå enighed om vidtgående reformer af WTO som gør organisationen egnet til at håndtere de udfordringer som nutidens handel og økonomi stiller den overfor, herunder i relation til handel og klima/miljø. EU forventes at fremlægge et omfattende reformforslag i begyndelsen af 2021 som Danmark aktivt vil bidrage til udformningen af.

Læs mere i den handelspolitiske strategi
Læs mere om Danmark i WTO på WTO's hjemmeside

Beslutningsprocessen i Danmark

Udenrigsministeriet varetager den generelle WTO-politik. Det sker i samarbejde med fagministerier og med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer mm. Beslutningsprocessen i Danmark består både af en formel og en uformel del.

Formelt fastlægges den danske handelspolitik gennem den danske EU-beslutningsprocedure. Der er etableret et handelspolitisk specialudvalg (HPS), som mødes fast en gang om måneden inden det månedlige møde i den handelspolitiske komité i Bruxelles (Trade Policy Committee).

HPS består af repræsentanter for relevante ministerier og styrelser. Udenrigsministeriet er formand for udvalget og varetager sekretariatsfunktionen. Efter koordination i EU-udvalget forelægges WTO-sager for Folketingets Europaudvalg.

Udover den formelle struktur eksisterer et uformelt konsultationsforum under navnet Handelspolitisk Forum (HPA), hvor interesserede parter inddrages i fastlæggelsen af dansk handelspolitik. Dette forum består af offentlige ministerier, styrelser samt organisationer og NGO’er, som har handelspolitiske interesser.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]