Spring til indhold

EU's Østlige Naboer

Gennem udviklingssamarbejdet har Danmark bidraget betydeligt til udviklingen i EU's nabolande mod Øst og på Balkan. Fra 2017 har vi koncentreret os om Ukraine og Georgien. Vi arbejder særligt for at fremme demokrati og menneskerettigheder samt styrke bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. 

''

Der er meget på spil i Ukraine og Georgien. Begge lande gennemgår netop i disse år omfattende reformprocesser, der skal styrke demokratiet, fremme menneskerettigheder samt skabe bæredygtig økonomisk vækst, som en del af den gradvise tilnærmelse til EU’s normer og standarder.

Der er politisk vilje, men der vil også være store forhindringer på vejen. I sin nuværende fase fokuserer det danske Naboskabsprogram på gennemførelse af reformer, så fremskridtene kan mærkes blandt landenes befolkninger.

Siden uafhængigheden i begyndelsen af 1990'erne er der sket vigtige fremskridt i begge lande. Det gælder overgangen mod demokrati og respekt for menneskerettigheder, en åben økonomi og ansvarlige offentlige institutioner. Men det er også klart, at overgangen er en lang og vanskelig proces. Begge lande har f.eks. store udfordringer med centraliserede offentlige myndigheder og institutioner. Det gør det svært for borgere, særligt uden for de større byer, at få indflydelse på og adgang til ordentlig offentlig service. Energisystemerne er ineffektive, og der er høje niveauer af miljøforurening. I begge lande er medierne under pres, og civilsamfundet må fortsat arbejde på at finde og udfylde sin rolle i samfundsudviklingen. Massiv korruption har formentlig været det største enkeltstående problem. Her er Georgien kommet imponerende langt på kort tid, mens Ukraine stadig står foran en kæmpe opgave.

Naboskabsprogrammet med Ukraine og Georgien

Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med Ukraine og Georgien sker gennem Naboskabsprogrammet, som i 2017 gik ind i sin fjerde fase, der løber til og med 2021. Forarbejdet for den femte fase, der løber fra 2022-2026 er på nuværende tidspunkt i gang.

Naboskabsprogrammet har til formål at bidrage til udviklingen af et fredeligt og stabilt Europa med frihed og fremgang ved at støtte udviklingen af demokratiske samfund med ansvarlige myndigheder, et aktivt civilsamfund samt frie og velfungerende markeder.

Naboskabsprogrammet støtter hermed også Danmarks udenrigspolitiske prioritering af et fredeligt og stabilt Europa i fremgang.

Samarbejdet for 2017-2021 har to spor:

1) At fremme menneskerettigheder og demokrati.

2) At styrke bæredygtig inklusiv økonomisk vækst.

Målsætningerne udmøntes i en række konkrete, flerårige programmer inden for støtte til civilsamfund, medier, ligestilling, menneskerettigheder, antikorruption, decentralisering, vækst og beskæftigelse samt energieffektivisering. Alle temaer er udvalgt, så de passer til behov og prioriteringer i de to lande, stemmer overens med danske interesser og spidskompetencer samt ikke mindst med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Her fokuseres der særligt på Mål 5 om ligestilling mellem kønnene, Mål 7 om adgang til pålidelig, bæredygtig og ren energi, Mål 8 om ordentlige arbejdsforhold og økonomisk vækst, Mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Endelig er Mål 17 om at indgå globale partnerskaber for udvikling også del af programmet.

Derudover udsendes danske embedsmænd til internationale og multilaterale organisationer samt til observatørmissioner i regionen, som vi samarbejder med om de danske interesser og prioriteringer under Naboskabsprogrammet. Udsendelsen sker i både kortere og længere perioder.

Den samlede økonomiske ramme for det femårige Naboskabsprogram er planlagt til 860 mio. kr. inkl. sekundering af medarbejdere til multilaterale organisationer. Den økonomiske ramme fordeles forventeligt mellem de to lande med 70% til Ukraine og 30% til Georgien.

Siden slutningen af 1990’erne har Danmark deltaget aktivt i udviklingssamarbejdet i en lang række lande i naboskabsregionen. Det egentlige Naboskabsprogram, som vi kender det i dag, blev dog først etableret i 2004 og har i den seneste fase omfattet syv lande.

I 2015 blev den samlede ramme for udviklingsbistanden prioriteret og fokuseret, inkl. støtten til naboskabsregionen. Derfor udfases støtten til en række lande – Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Moldova. De igangværende programmer fortsætter som planlagt, men nye initiativer bliver ikke iværksat.

Alternativ finansiering og bistand til civilsamfundsorganisationer.

Det danske Naboskabsprogram modtager som udgangspunkt ikke ansøgninger og har ingen ansøgningsprocedure. Danske organisationer, der ønsker at arbejde med civilsamfund i udviklingslande, herunder at fremme demokrati og menneskerettigheder, opfordres til at kontakte sammenslutningen 'CISU' (Civilsamfund i Udvikling), der administrerer forskellige puljer og støttemuligheder.

Den Ny Demokratifond blev lanceret i efteråret 2020 og har til formål at fremme demokratisk organisering af civilsamfundet, mellemfolkelig erfaringsudveksling og regional netværksdannelse mellem Danmark og de østlige naboskabslande. Her er der mulighed for ansøgning gennem konsortiet. Læs mere her.

Derudover kan der være tale om et bredere Call for Proposal fra Udenrigsministeriet, der vil blive annonceret her.

Læs mere om Naboskabsprogrammet og Danmarks udviklingsbistand

  • For mere information om de enkelte programmer og projekter under Naboskabsprogrammet se Danidas OpenAid-portal her
  • Læs mere om resultaterne af Naboskabsprogrammet her
  • Find Danmarks samlede strategi for udvikling og humanitær bistand her
  • Læs mere om Naboskabsprogrammet på den engelske hjemmeside her


 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]      

SIDSTE NYT:

NGO 'Call for Proposals': Ukraine og Georgien

Naboskabsprogrammet stiller op til 35 mio. kr. til rådighed for nye aktiviteter på to tematiske områder:

Ligestilling og inklusion

og

Frie pluralistiske medier, digital modstandskraft og demokratisk teknologiudvikling

Informationsmøde: 7. oktober kl. 14.00.

Ansøgningsfrist: 1. november 2021.

Læs mere her.


    DOKUMENTATION

 

 

Kontoret for Europæisk Naboskab udgiver et nyhedsbrev otte gange om året med opdateringer om Naboskabsprogrammets aktiviteter og relaterede historier om Danmarks samarbejde med Ukraine og Georgien.

 

Du kan læse tidligere nyhedsbreve ved at klikke på de nedenstående links. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke her.