Gå til indhold

EU's Østlige Naboer

En ny strategisk ramme beskriver Danmarks partnerskab med de østlige Naboskabslande i 2022-2026. Denne landekreds består af Ukraine, Georgien, Moldova, Belarus, Armenien og Aserbajdsjan.

Danmark har afsat 875 mio. kr. til ny fase af Naboskabsprogrammet med fokus på at fremme demokrati, menneskerettigheder og grøn omstilling. Geografisk vil fokus fortsat primært være på Ukraine og Georgien, dog med mulighed for at støtte partnerskaber med civilsamfundet i alle seks naboskabslande.

""

Ny Strategisk Ramme for Danmarks partnerskab med de seks østlige naboskabslande

Danmark har de seneste årtier samarbejdet med både civilsamfundsorganisationer, medier og regeringsinstitutioner i Ukraine, Georgien, Moldova, Belarus, Armenien og Aserbajdsjan. Store dele af befolkningerne har et stærkt ønske om tilnærmelse til EU og et værdifælleskab med EU landene. Med samarbejdet har Danmark derfor både ønsket at fremme landenes forankring i det europæiske værdifællesskab og bidrage til at styrke deres stabilitet, modstandsdygtighed og økonomiske fremgang. Dette samarbejde understøtter ikke kun naboskabslandenes demokratiske udvikling og stabilitet – men er også med til at værne om vores egen tryghed og samfundsmodel.

En ny strategisk ramme for Danmarks partnerskab med de østlige naboskabslande for perioden 2022-2026 formulerer tre strategiske mål for det fremtidige samarbejde, hvor Danmark vil:

1. Understøtte fortsat udvikling af demokrati og respekt for menneskerettigheder 

2. Understøtte bæredygtig vækst, grøn omstilling og øget energiuafhængighed

3. Understøtte fred og stabilitet

 

De strategiske mål vil give retning for både dansk udenrigs-, sikkerheds-, handels- og udviklingspolitik - herunder udformningen af Naboskabsprogrammet og et Freds- og Stabiliseringsprogram såvel som miljø og civilsamfundsindsatser. Det er samtidig et vigtigt delmål at mobilisere og fremme et bredt, folkeligt og bæredygtigt engagement i samarbejde mellem Danmark og naboskabslandene. Endelig skal den strategiske ramme fremme synergi og sammenhæng mellem de forskellige dansk støttede tiltag.

 

Det østlige naboskabsprogram 2022-2026

Den nye fase af det østlige naboskabsprogram har et budget på i alt 875 mio. kr. over fem år og omfatter:

Videreførelse af indsatsen for bekæmpelse af korruption og oligarkstyre gennem EU’s Anti-korruptionsinitiativ (EUACI) i Ukraine samt bekæmpelse af international hvidvask og illegale finansielle pengestrømme.

Styrket mobilisering og organisering af unge i demokratisk styrede og medlemsbaserede foreninger med henblik på at understøtte et aktivt og bæredygtigt civilsamfund og demokrati nedefra. Denne indsats omfatter også etablering af Dansk-Ukrainsk Ungdomshus i Kiev.

 

Fremme af uafhængige medier og digital mobilisering og modstandskraft for at modvirke desinformation og fremme teknologi og digitale løsninger, der øger det demokratiske råderum.

 

Fremme af ligestilling og et inkluderende samfund med respekt for forskellighed og støtte til kvindegrupper og civilsamfundsgrupper, der arbejder med ligestilling og kønsspørgsmål, inklusiv bekæmpelse af vold mod kvinder og kønsstereotype forestillinger.

Styrkelse af demokratiske og aktive fagbevægelser og arbejdsmarkedsorganisationer.  Stærke faglige organisationer på såvel arbejdstager og arbejdsgiverside skaber grundlag for demokratiske samfund og konfliktløsning baseret på dialog.

 

Fremme af grøn omstilling som led i en bæredygtig og retfærdig økonomisk udvikling samt som bidrag til klimadagsordnen, innovation og en bred folkelig mobilisering. Indsatsen vil understøtte økonomisk diplomati og fortsatte tiltag for at fremme ukrainsk og georgisk energiuafhængighed af Rusland.

Geografisk består naboskabsprogrammet af følgende indsatser:

  • Et omfattende bilateralt program i Ukraine samt støtte til OSCE’s monitorering i Østukraine
  • Et fokuseret bilateralt program i Georgien
  • En regional indsats rettet mod at støtte partnerskaber i civilsamfundet med fokus på demokrati, unge, medier, kultur, arbejdsmarkedsorganisationer, ligestilling og klimamobilisering med mulighed for samarbejde i alle seks naboskabslande gennem Den Ny Demokratifond.
  • Tværgående indsatser i form af evaluering, koordinering med relevante aktører og forskning samt udsendelse af danske eksperter og rådgivere.

Der lægges vægt på at skabe synergi mellem de forskellige indsatser – såvel som med andre danske indsatser, herunder det danske freds og stabiliseringsprogram i Ukraine og danske miljø- og civilsamfundsindsatser.
Naboskabsprogrammet 2022-2026. Indsatsområder og budgetfordeling

Af skemaet herunder fremgår de forskellige indsatsområder under Naboskabsprogrammet og den forventede budgetfordeling over de fem år.

Ukraine

Georgien

Alle seks naboskabs-lande

Demokrati og menneske-rettigheder

-Civilsamfund og unge

-Medier

-Ligestilling og inklusion

-Korruptionsbekæmpelse

-Menneskerettigheder/ombudsmand

225 mio. kr.

-Civilsamfund og unge

-Medier

-Ligestilling og inklusion

55. mio.kr

-Civilsamfund og unge

-Medier

-Ligestilling og inklusion

-Kultur

-Arbejdsmarked

-Klima mobilisering

240 mio. kr.

Bæredygtig vækst, grøn omstilling og social dialog

-Grøn energiomstilling: energieffektivisering og vedvarende energi

-Grøn omstilling i landbruget

-Arbejdsmarked, social dialog og demokratisk fagbevægelse

115 mio. kr.

-Grøn energiomstilling: energieffektivisering og vedvarende energi

-Arbejdsmarked, social dialog og demokratisk fagbevægelse

35 mio. kr.

Evaluering, koordinering og forskning

Monitorering af programindsatser, koordinering og erfaringsudveksling, kommunikation, midtvejsevaluering og iværksættelse af forskning i forhold til bekæmpelse korruption og oligarkistyre.

30 mio. kr.

OSCE’s mission i Ukraine

Dansk bidrag til gennemførelse af OSCE’s Special Monitoring Mission (SMM) i Østukraine

75 mio. kr.

Udsendelse af dansk personale

Udsendelse af danske eksperter til OSCE’s Special Monitoring Mission i Østukraine samt til internationale organisationer og institutioner (inkl. EU, Europarådet, UNDP, ILO m.fl.).

100 mio. kr.

Samlet forventet

budget

Direkte

415 mio. kr.

90 mio. kr.

240 mio. kr.

(alle seks lande)

Direkte + indirekte (anslået)

550 mio. kr.

150 mio. kr.

175 mio. kr. (øvrige 4 lande)

 

Partnere i Naboskabsprogrammet

Naboskabsprogrammet involverer flere hundrede civilsamfundsorganisationer, lokale grupper og folkelige foreninger; medier og medieorganisationer; fagbevægelser; arbejdsgiverorganisationer og erhvervsorganisationer samt ministerier og myndigheder.

Gennemførelse af programmet sker således både i samarbejde med nationale partnere, internationale organisationer samt danske og internationale civilsamfundsorganisationer. I 2022-2023 omfatter samarbejdet blandt andet følgende organisationer:

 

UKRAINE

Ansvarlige for projektgennemførelse

Korruptionsbekæmpelse

EUACI

NAPC

Bihus.info

Regional Press development Institute (RPDI)

Unge og civilsamfund

UNDP-Ukraine

Ukrainian Ministry of Youth and Sport

Ukrainsk–Dansk Ungdomshus

Medier

International Media Support

Detector Media

Hromadske TV

Ligestilling

UM Women-Ukraine

KVINFO

Arbejdsmarked

ILO-Ukraine

Energi og klima

Ukrainian Ministry of Energy

Ukrainian Ministry of Regional Development

Energistyrelsen

Ukrainian Ministry of Agriculture

GEORGIEN

Ansvarlige for projektgennemførelse

Unge og civilsamfund

Europe Foundation

Medier

International Media Support

Ligestilling

KVINFO

Arbejdsmarked

ILO-Georgien

Energi og klima

Georgian Ministry of Energy

ALLE SEKS NABOLANDE

Ansvarlige for projektgennemførelse

Demokrati og menneskerettigheder

Den Ny Demokratifond, konsortium bestående af:

Dansk Kultur Institut

Dansk Ungdoms Fællesråd

International Media Support

3F

Dansk Industri

European Endowment of Democracy (EED)


Freds- og stabiliseringsprogrammet (2022-2025)

For at understøtte Ukraines bestræbelser på at opretholde sin territoriale integritet og mindske konfliktens effekter på mennesker i det østlige Ukraine har Danmark fornyet sit stabiliseringsengagement med Ukraine med 164 mio. kr. Ukraine ønsker at modernisere sin hær og tilnærme sig NATOs standarder; det støtter Danmark i samarbejdet bl.a. ved træning og uddannelse af de ukrainske styrker.

For befolkningen i de konfliktberørte områder støtter Danmark - i samarbejde med FN – initiativer, der fremmer sikkerhed og tryghed for lokalbefolkningen. For de skadede og krigsramte vil danske organisationer gøre en særlig indsats.

Læs mere om Naboskabsprogrammet og dets resultater

Læs mere om Naboskabsprogrammet på den engelske hjemmeside her

SIDSTE NYT:

NGO 'Call for Proposals': Ukraine og Georgien

Naboskabsprogrammet stiller op til 35 mio. kr. til rådighed for nye aktiviteter på to tematiske områder:

Ligestilling og inklusion

og

Frie pluralistiske medier, digital modstandskraft og demokratisk teknologiudvikling

Informationsmøde: 7. oktober kl. 14.00.

Ansøgningsfrist: 1. november 2021.

Læs mere her.


    DOKUMENTATION

 

 

Kontoret for Europæisk Naboskab udgiver et nyhedsbrev otte gange om året med opdateringer om Naboskabsprogrammets aktiviteter og relaterede historier om Danmarks samarbejde med Ukraine og Georgien.

 

Du kan læse tidligere nyhedsbreve ved at klikke på de nedenstående links. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke her.