Spring til indhold

Mulighed for erhvervsrejser

Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til opretholdelse af dansk eksport. Regeringen fraråder ikke disse rejser og understøtter med råd og vejledning. Erhvervsrejser er således ikke omfattet af opfordringen i Udenrigsministeriets rejsevejledning til at undgå ikke-nødvendige rejser, da erhvervsrejser ofte anses for at være nødvendige rejser. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

Hvis en virksomhed vurderer, at en erhvervsrejse er nødvendig, vil der ikke være noget til hinder for at gennemføre rejsen, selv om Udenrigsministeriet måske fraråder ikke-nødvendige rejser til det pågældende land. Tværtimod understøtter Udenrigsministeriet aktivt erhvervsrejser med rådgivning og assistance.

Det er altid op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. 

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge nedenstående rejseråd. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at den enkelte medarbejder informeres om rejserådene forud for en konkret rejse.

Det kan i forbindelse med henholdsvis ud- eller hjemrejse være en betingelse at den rejsende skal testes for COVID-19. Dette er der flere muligheder for; læs detaljerne under ’Før rejsen’ og ’Efter rejsen’ i afsnittene herunder.

Der kan være andre årsager end COVID-19-pandemien til, at vi fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til et land. Vi anbefaler derfor fortsat, at man orienterer sig i vores rejsevejledninger, inden man rejser.

 Adgang for erhvervsrejsende til udvalgte danske eksportmarkeder

Adgang for erhvervsrejsende

Lande

Fri adgang for erhvervsrejsende*           

 

Sverige

Frankrig

Italien

Spanien (negativ test inden ankomst)

Nederlandene

Polen

Finland (negativ test og fremvisning af dokumentation anbefales)

Adgang for erhvervsrejsende,

men karantænekrav

 

Japan (negativ test inden ankomst + 14 dages karantæne)

Norge (negativ test inden ankomst + 10 dages karantæne samt hver 3. dag)
Sydkorea (test ved indrejse + 14 dages karantæne, dog mulighed for dispensation)

Tyskland (10 dages karantæne med mulighed for ophør ved negativ test på 5. dag. Dette varierer i den enkelte delstat)

Begrænset adgang for erhvervsrejsende 

 

USA

Rusland

Kina

Ingen adgang for erhvervsrejsende

Storbritannien

* Det kan dog være krav om dokumentation af anerkendelsesværdigt formål samt fremvisning af negativ COVID-19-test.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 24. november 2020 kl. 16:32.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Før rejsen

Restriktioner

Flere lande har indført omfattende rejserestriktioner, heriblandt indrejserestriktioner, interne rejserestriktioner og karantæneregler, for at begrænse smitten med ny coronavirus/COVID-19.

Erhvervsrejser kan være undtaget de generelle rejserestriktioner i et land.

Det kan i nogle lande også være en betingelse for karantænefri indrejse, at man kan fremvise en negativ COVID-19-test.

Medarbejderen kan i givet fald få taget en test hos Testcenter Danmark og få udstedt et certifikat. Man kan evt. kontakte den myndighedsfælles hotline på telefonnummer 7020 0233. Virksomheden bør i den forbindelse overveje, hvilke præcise tidskrav til COVID-19-testen der gælder i de lande, som medarbejderen skal rejse til, herunder transitlande, så testen kan foretages på det rette tidspunkt inden afrejse.

Derudover er udgangsforbud, forsamlingsforbud m.m. indført i flere lande, ligesom det fx kan være lovpligtigt at bære mundbind i det offentlige rum.

Virksomheden bør derfor sætte sig grundigt ind i de restriktioner, der er indført i det land, hvortil en rejse planlægges. Hvis rejsen går gennem andre lande, bør man også være opmærksom på de restriktioner, der kan være indført i disse transitlande.

Find information om konkrete restriktioner hos den relevante danske ambassade.

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom transportforbindelser kan indstilles med meget kort varsel. Man bør derfor være forberedt på, at man kan blive nødt til at tilpasse rejseplanen løbende, og at rejsen kan blive forlænget væsentligt.

Virksomheden har selv ansvaret for at holde sig opdateret om restriktioner i andre lande fx via lokale myndigheder og nyhedsmedier. Man bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Forsikring

Hvis virksomheden planlægger en rejse til et land, hvortil vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt at undersøge, hvorvidt virksomhedens forsikring dækker rejsen, og hvorvidt forsikringsdækningen i øvrigt er tilstrækkelig.

Hvis der er tvivl om forsikringsdækningen, bør virksomheden tage kontakt til forsikringsselskabet forud for rejsen.

COVID-19-pandemien har lagt et meget stort pres på sundhedssystemerne i mange lande, hvilket kan have den konsekvens, at der ikke er kapacitet til at behandle alle sygdomsramte. Lokale kapacitetsproblemer kan gøre det markant sværere at få adgang til lokale privathospitaler. Pandemiens globale karakter kan samtidig gøre det markant sværere at skaffe ambulancefly for at sikre behandling i et land med den fornødne kapacitet.

Virksomheden bør tage disse forhold med i beredskabsplanen, når en konkret rejse planlægges, da de kan påvirke forsikringsselskabets mulighed for at bistå i praksis.

Beredskabsplanen bør indeholde en konkret plan for assistance, herunder hjemrejse, hvis medarbejderen får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, eller hvis medarbejderen bliver alvorligt syg med COVID-19.

Hvis virksomheden har konkrete udfordringer med indlæggelser i udlandet eller ambulancefly, som ikke kan løses med forsikringsselskabet, kan man kontakte den relevante danske ambassade eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk eller +45 3392 1112).

Personer i øget risiko

Nogle personer har en øget risiko for at blive alvorligt syge og få behov for behandling, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19.

Læs mere om personer i øget risiko og anbefalinger til disse hos Sundhedsstyrelsen.

Hvis virksomheden har medarbejdere, der tilhører en gruppe af personer i øget risiko, bør der foretages en konkret og individuel vurdering af risikoen ved en given rejse i dialog med den enkelte medarbejder.

Under rejsen

Generelt

Hvis virksomhedens medarbejdere rejser i et andet land end Danmark, er de underlagt det andet lands love og regler, og de bør derfor følge de lokale myndigheders anvisninger.

Nedenstående rejseråd er udarbejdet i samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder som supplement til lokale love og regler.

Sundhedsstyrelsens generelle råd er de samme i udlandet som i Danmark:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende COVID-19

God håndhygiejne

Ny coronavirus/COVID-19 kan smitte på to måder:

1) fra person til person via små dråber fra host eller nys, som spreder sig i luften i en afstand af 1-2 meter.

2) fra person til person via overflader, som man rører ved for derefter at røre sig i næse, øjne eller mund.

Smitte via overflader forebygges ved at sikre god håndhygiejne. Sundhedsstyrelsens generelle råd om god håndhygiejne er særligt vigtige, når man rejser, da mange mennesker ofte rører ved de samme kontaktpunkter som fx håndtag, armlæn, gelændre og elevatorknapper.

Man bør så vidt muligt undgå at røre ved kontaktpunkter, og man bør altid undgå at røre ved sit ansigt, efter man har rørt ved kontaktpunkter, hvis man ikke har vasket sine hænder eller brugt håndsprit.

Virksomheden bør stille håndsprit til rådighed, som de enkelte medarbejdere kan medbringe på rejsen.

Læs mere om god håndhygiejne hos Sundhedsstyrelsen.

Værnemidler

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind i særlige situationer, hvor du har svært ved at holde afstand til andre mennesker. Det kan fx være i offentlige transportmidler, hvis der er trængsel. Det er vigtigt, at du fortsat overholder de generelle råd om fysisk afstand og god håndhygiejne. Brugen af mundbind skal altid ses som et supplement til disse råd. Det er også vigtigt, at du anvender mundbind korrekt, da det ellers kan gøre mere skade end gavn.

Læs mere om mundbind og korrekt brug af mundbind hos Sundhedsstyrelsen.

Virksomhedens medarbejdere bør altid bruge mundbind eller andre værnemidler, hvis det er påbudt i det land, hvortil de rejser. Hvis det er tilfældet, bør virksomheden stille de relevante værnemidler til rådighed, som de enkelte medarbejdere kan medbringe på rejsen. Find information om reglerne for mundbind og andre værnemidler hos den relevante danske ambassade.

Transport

Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand bør så vidt muligt også efterleves, når man rejser. Virksomheden bør derfor vælge de transportmidler, hvor det vurderes, at medarbejderne har bedst mulighed for at holde afstand til andre mennesker.

Hvis man rejser med fly, er det vigtigt, at man nøje følger anbefalingerne fra den pågældende lufthavn og luftfartsselskab. Virksomheden kan kontakte flyselskaberne for at høre, hvilke flyafgange der har bedst plads i flyene.

Under flyveturen bør man så vidt muligt blive siddende på sin plads, og man bør så vidt muligt undgå at tage imod mad og drikke, hvis man i stedet kan medbringe sit eget. Man bør også undgå at røre ved kontaktpunkter som beskrevet ovenfor.

EU's flysikkerhedsagentur EASA har anbefalet brug af mundbind på hele rejsen, inklusiv i lufthavne, og flere flyselskaber har indført regler om mundbind eller andre værnemidler, ligesom nogle flyselskaber har indført regler om screeninger eller tests. Virksomheden bør derfor sætte sig grundigt ind i flyselskabernes regler før en rejse. Hvis der er indført regler om mundbind eller andre værnemidler, bør virksomheden stille det til rådighed.

Virksomheden bør i samme forbindelse sætte sig grundt ind i reglerne for at medbringe håndsprit. Flere lufthavne har lempet reglerne i forbindelse med COVID-19-pandemien.

I lokale transportmidler som fx tog, bus og metro står eller sidder mange mennesker ofte tæt sammen. Hvis din virksomheds medarbejdere er nødt til at anvende disse transportmidler i forbindelse med en rejse, bør det overvejes, hvorvidt de kan rejse uden for myldretiden for at have bedre mulighed for at holde afstand.

I disse transportmidler er det ofte nødvendigt at holde fast i håndtag og lignende for at holde balancen, ligesom man ofte anvender stopknapper. Man bør derfor være ekstra opmærksom på god håndhygiejne som beskrevet ovenfor. Virksomheden anbefales at stille vådservietter eller hånddesinfektion til rådighed for sine medarbejdere.

Har virksomhedens medarbejdere mulighed for at transportere sig til fods i lokalområdet, og er det i øvrigt sikkert der, hvor de opholder sig, kan det være en måde, hvorpå de undgår tæt kontakt under transporten.

Hoteller

Sundhedsstyrelsen anbefaler hyppig og grundig rengøring, også når man rejser i udlandet.

På et hotel kan almindelig rengøring suppleres med desinfektion af kontaktpunkterne på hotelværelset, fx håndtag, kontakter, telefon, fjernbetjening, armlæn, bordoverflader, toilet og håndvask.

Virksomheden kan overveje at stille desinfektionsmiddel til rådighed, som de enkelte medarbejdere kan medbringe på rejsen.

Læs mere om rengøring hos Sundhedsstyrelsen.

Restauranter

Der er ingen tegn på, at ny coronavirus/COVID-19 smitter gennem fødevarer, men Sundhedsstyrelsens generelle råd om god håndhygiejne og fysisk afstand bør også efterleves i restauranter.

Hvis man vælger restauranter, hvor maden serveres som buffet, skal man være særligt opmærksom på at holde afstand, da man ofte kommer i tæt kontakt med andre mennesker ved buffetservering, ligesom man skal være særligt opmærksom på god håndhygiejne, da man ofte anvender det samme bestik.

Læs mere hos Fødevarestyrelsen.

Møder, virksomhedsbesøg m.m.

Hvis virksomhedens medarbejdere deltager i møder, virksomhedsbesøg m.m. i udlandet, bør de være særligt opmærksomme på Sundhedsstyrelsens generelle råd om god håndhygiejne og fysisk afstand, hvorfor de også bør undgå fx håndtryk, knus og kindkys.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.

Sygdom i udlandet

Hvis virksomhedens medarbejdere får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens de rejser i udlandet, bør de følge de lokale myndigheders anvisninger. Man kan læse mere om de lokale myndigheders anvisninger hos den relevante danske ambassade.

Virksomhedens medarbejdere bør have information om, hvordan de hurtigst muligt kan komme i kontakt med virksomheden og/eller forsikringen i nødsituationer.

Hvis de lokale myndigheder beder virksomhedens medarbejdere om at gå i karantæne, bør de følge deres anvisninger. Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Man kan altid kontakte ambassaden i det land, hvor man opholder sig, eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis man har brug for rådgivning.

Danskerlisten

Man bør tilmelde sig Danskerlisten, hvis man rejser i udlandet. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du er.

Man kan tilmelde sig via vores app Rejseklar. Hvis man ikke har adgang til app’en, kan man registrere sig via vores hjemmeside.

Efter rejsen

COVID-19-test

Ved hjemkomst til Danmark er der et tilbud til virksomhedens medarbejdere om at få foretaget en COVID-19-test. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Den forventede svartid på tests er på nuværende tidspunkt mellem 28-30 timer.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Erhvervsrejsende har to muligheder i forhold til at booke en tid til test efter hjemkomst. Den erhvervsrejsende kan booke en tid på coronaprover.dk eller kontakte den myndighedsfælles hotline på telefonnummer 7020 0233.

Test i Københavns Lufthavn

Rejsende kan blive testet i Københavns Lufthavn uden tidsbestilling mod forevisning af et aktuelt rejsedokument (flybillet/boardingkort eller pendlerkort over Øresundsbroen). Testcentret finder du på parkeringspladsen P-5 ved siden af Clarion Hotel. Testcentret er åbent alle dage fra kl. 06-00.45.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Test i Billund Lufthavn

Rejsende kan blive testet i Billund Lufthavn uden tidsbestilling mod forevisning af et aktuelt rejsedokument (flybillet/boardingkort). Testcentret finder du i terminalen ved siden af Steffs Place. Testcentret er åbent alle dage fra kl. 08-24.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Test i Aalborg Lufthavn

Rejsende kan blive testet i Aalborg Lufthavn uden tidsbestilling mod forevisning af et aktuelt rejsedokument (flybillet/boardingkort) og Sundhedskort. Testcentret finder du på balkonen. Testcentret er åbent mandage kl. 16-20.30, onsdage kl. 16 – 18.30, lørdage kl. 11.15-12.15 og søndage kl. 11.15-12.15.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Symptomer eller formodning om smitte

Hvis virksomhedens medarbejdere ved eller efter hjemkomst har symptomer, som kan give mistanke om COVID-19, eller hvis de blot formoder at være smittet, skal de forholde sig ligesom andre, som oplever symptomer. Test skal ske via henvisning fra egen læge, ikke hos Testcenter Danmark.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.

Hvis medarbejdere allerede oplever symptomer i lufthavnen, skal de om muligt tage egen bil eller lignende for at undgå offentlig transport fra lufthavnen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind