Gå til indhold

EU-Kommissionen

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i EU-Kommissionen

Kommissionens Europæiske Kontor For Bekæmpelse af Svig (OLAF) fører tilsyn med bedrageri, korruption og embedsmisbrug i de europæiske institutioner med henblik på at beskytte EU's økonomiske interesser. Organisationen har eksisteret siden 1999 og har budgetmæssig og administrativ autonomi for at kunne operere uafhængigt af EU's øvrige institutioner.

OLAF dækker EU's 27 medlemslande samt alle institutioner, instanser, kontorer og organer, der er finansieret af EU. OLAF kan således også foretage undersøgelser i lande udenfor EU, hvor EU-midler er involveret, hvis der foreligger en samarbejdsaftale. Udover at fungere som overvågende kontrolinstans assisterer OLAF EU's medlemsstater og myndigheder i deres egne bedrageriundersøgelser. OLAF bidrager også til styrkelsen af EU's lovgivning og administrative praksis overfor svig og medvirker ved tilrettelæggelsen af EU's strategier for bedrageribekæmpelse.

OLAF er organiseret som et generaldirektorat med fire direktorater. Generaldirektøren udnævnes af Kommissionen. OLAF har desuden en uafhængig rådgivende komité med fem ekspertmedlemmer, der udpeges efter fælles aftale mellem Europaparlamentet, Kommissionen og Ministerrådet. Den rådgivende komité har til opgave at sikre uafhængigheden.

OLAF udgiver en årlig rapport, hvor der gives et detaljeret overblik over årets sager og resultater samt redegøres for nye initiativer.