Gå til indhold

Global Partnership for Education (GPE)

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i Global Partnership for Education.

GPE/Partnerskabet har vedtaget en protokol vedrørende korruption og ukorrekt brug af GPE midler. Protokollen definerer, hvordan GPE imødegår korruption, herunder specificere procedurer for løbende kontrol, opfølgning på mistanke, samt rapportering og kommunikation.

GPE finansiering gives grundlæggende som støtte til nationale uddannelsessektorplaner og midlerne indgår i modtagerlandenes planlægning og budgetter. Implementeringen foretages således af modtagerlandene selv i henhold til de nationale systemer i koordination med en donor, som defineres ”Supervising Entity”.

Verdensbanken har det juridiske forvaltningsansvar for GPE midlerne på centralt niveau, men hvor ansvaret for supervision og opfølgning på implementering af midlerne efterfølgende varetages på lokalt niveau af en ”Supervising Entity”. Denne superviserende rolle udføres ofte af Verdensbanken, men hvor denne også kan varetages af en bilateral eller anden multilateral donor i partnerlandet. Der er således eksempler på, at UNICEF, Sverige, Nederlandene eller Storbritannien varetager rollen som ”Supervising Entities”. Det vil være den superviserende partners procedurer, finansielle styringsinstrumenter og revisionsfunktioner, der gælder for implementeringen af GPE-midler, men altid i tæt koordination med partnerlandets nationale administrative og finansielle systemer.

GPE baserer sig således fuldt ud på de finansielle styringsredskaber, som de superviserende partnere benytter. GPE og Danmark vurderer, at både Verdensbankens, UNICEFs og Storbritanniens finansielle styringsredskaber er acceptable, mens Sverige samt Nederlandene bruger de samme Nordic+ principper, som Danmark anvender.

Ved enhver mistanke om korruption eller ukorrekt anvendelse af midler følger GPE straks op sammen med den superviserende organisation i det pågældende land. I overensstemmelse med protokollen vedrørende korruption og ukorrekt brug af GPE midler, bliver eventuelle tilfælde rapporteret som en integreret del af GPEs årlige rapportering. Eventuelle fremtidige korruptionssager rapporteres desuden på GPEs hjemmeside.