Gå til indhold

Den internationale fond for landbrugsudvikling (IFAD)

Indsats for bekæmpelse af korruption i The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
IFAD vedtog i 2005 en nul-tolerance politik over for korruption. Ifølge denne har IFADs specielle efterforskningsenhed (”Investigation Section”) under kontoret for revision og tilsyn (”Office of Audit and Oversight”) mandat til at undersøge alle indberettede sager om korruption, bedrageri og embedsmisbrug. Endvidere fungerer enheden som sekretariat for IFAD's sanktionskomité, som er IFAD præsidentens vejledende organ i forbindelse med opfølgning på anmeldte sager.

Anmeldelser om korruption kan ske via forskellige fortrolige kanaler, hjemmeside, fax, telefonlinje eller personlig henvendelse. Alle anmeldelser bliver dokumenteret og søgt fulgt op på, også de anonyme. Såfremt anmeldelsen er inden for mandatet af kontoret for revision og tilsyn, vurderes det fra sag til sag, hvilke konkrete undersøgelser, der skal iværksættes. Undersøgelser kan omfatte gennemgang af dokumenter, besøg hos sagens parter, samt interview af implicerede personer og vidner.

Såfremt der findes belastende informationer, rapporteres dette til sanktionskomiteen, der er sammensat af medlemmer fra IFAD's øverste ledelse. Sanktionskomiteen tager derefter stilling til evt. disciplinære foranstaltninger, når det drejer sig om private firmaer og enkeltpersoner, inklusiv konsulenter. Drejer det sig om ansatte i IFAD, rapporterer sanktionskomiteen til IFAD's præsident, der træffer den endelige beslutning om evt. disciplinære konsekvenser. Flere informationer kan findes på IFAD's hjemmeside om antikorruption.

Efterforskningsenheden producerer rapporten ”Annual Report on Investigative and Anti-corruption Activities”, som indeholder statistik om og beskrivelse af de indberettede sager. Rapporten behandles årligt i IFAD's revisionskomité, der efterfølgende aflægger rapport herom til IFAD's bestyrelse. Rapporten offentliggøres i højre side på IFAD's hjemmeside om antikorruption.