Gå til indhold

FN’s organisation for ligestilling og styrkelse af kvinder (UN Women)

Forebyggelse, undersøgelse og rapportering af sager om forsøg på korruption, tillige med andre former for uregelmæssigheder, inden for UN Women.

Siden 2018 er revisionsaktiviteterne i UN Women foretaget af den selvstændige og uafhængige revisionsenhed, IAS, som ligger under ’Independent Evaluation and Audit Services (IEAS). IEAS yder uafhængige evalueringer, interne revision (assurance) og rådgivende støtte til UN Women’s ledelse samt bidrager med anbefalinger relateret til UN Women’s programmer, forretningssystemer og processer. IEAS identificerer også god praksis, giver anbefalinger til forbedringer og bidrager til læring. IEAS-charteret regulerer dets mandat, ansvar og aktiviteter.

IAS’s revision arbejder i overensstemmelse med ”International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing” samt det etiske kodeks etableret af ”Institute of Internal Auditors”, som er tilpasset FN-systemet. IAS er ansvarlig for at udføre interne revisioner af UN Women kontorer og relevante temaer. IAS rapporterer om disse revisioner til den administrerende direktør. IAS sender også sin strategi, arbejdsplaner, ressourcekrav og periodiske fremskridtsrapporter til UN Women Advisory Committee on Oversight (ACO) til gennemgang og rådgivning. Derudover udarbejder IAS hvert år en rapport om sine interne revisionsaktiviteter, som opsummerer væsentlige observationer fra revisioner foretaget i løbet af året. Denne rapport præsenteres for UN Women Executive Board på dens årlige session i juni.

Revisionsenhedens efterforskende arbejde udføres af en ekstern part og består i at undersøge beskyldninger om svindel, korruption og anden ureglementeret adfærd, herunder chikane, misbrug af autoritet og forfølgelse af ’whistle-blowers’, udført af UN Women’s personale, ikke-fastansat personale eller tredjepart. Anmeldelse af givne forhold kan bl.a. gøres gennem en telefonisk hotline.