Gå til indhold

FN's centrale organisation til forebyggelse og bekæmpelse af HIV og AIDS (UNAIDS)

Forebyggelse, undersøgelse og rapportering af sager om korruption i UNAIDS.

UNAIDS har etablerede procedurer for undersøgelse af mistanke om, forsøg på eller begået misbrug eller korruption i relation til UNAIDS-finansierede aktiviteter. Normalt involveres WHO’s interne revisor (Office of Internal Oversight) eller tilsvarende instans i UNDP. Undersøgelserne er fortrolige, og undersøgelsesrapporter eller anden information, som måtte fremkomme under eller efter en undersøgelse, kan ikke frigives uden særlig tilladelse. Dette beskytter dem, der bidrager med information i relation til mistanke om for eksempel tjenesteforseelse, misbrug eller underslæb af UNAIDS midler.

Resultaterne fra undersøgelser foretaget af WHOs interne revisor rapporteres til UNAIDS eksekutivdirektør, som beslutter, hvordan der skal følges op herpå. Opfølgningen kan omfatte inddrivelse af misbrugte midler, administrative eller disciplinære forholdsregler over for personale og/eller anlæggelse af kriminelt eller civilt søgsmål for nationale domstole.

Alle tilfælde af misbrug beskrives i den årlige finansielle rapport, der forelægges UNAIDS bestyrelse.

Misbrug søges forebygget gennem regelmæssige finansielle og operationelle gennemgange af aktiviteter i HQ, regionale og landekontorer. Endvidere foregår en forebyggende indsats via risikovurdering i relation til personalemæssige, fysiske og finansielle risici. Herudover søges risici begrænset via interne kontroller såsom finansiel uddelegering, samt adskillelse af ansvar og kontrolprocedurer i relation til indkøb, kontraktindgåelse og finansiel ledelse. Der foregår endeligt træning i ansvarlighed, etik og adfærdskodeks for at sikre opmærksomhed omkring, hvad der udgør tjenesteforseelse, misbrug, korruption og følgevirkninger heraf.