Gå til indhold

Verdensbanken

Verdensbankens indsats overfor korruption
Verdensbanken har en nul-tolerancepolitik overfor svindel og korruption. Verdensbankens arbejde med korruptionsbekæmpelse og forebyggelse af svindel bygger på strategipapiret, Strengthening Governance, Tackling Corruption: the World Bank Group’s Updated Strategy and Implementation Plan, der blev vedtaget i 2012. Papiret understøtter, at god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse er vigtige forudsætninger for økonomisk vækst og fattigdomsreduktion i lav- og mellem-indkomstlande. Derfor er anti-korruptionen en central og integreret del af bankens virksomhed. For en nærmere definition af, hvad der betragtes som svindel og korruption henvises til denne side på Verdensbankens website.


Verdensbanken ønsker at være en åben, transparent og ansvarsbevidst institution. Endvidere ønsker banken at inddrage civilsamfundet og den private sektor i bestræbelserne på at komme korruption og svindel til livs. Målsætningen er at anspore udviklingslandene til egenhændigt at gennemføre reformer, som kan bidrage til god regeringsskik og ansvarlighed. Der er gjort en stor indsats for at gøre oplysninger om udviklingslandenes og bankens egen virksomhed tilgængelig for offentligheden gennem en række internetbaserede platforme som Open Development-initiativet og Mapping for Results and Aidflows. Formålet hermed er bl.a. at fremme monitoreringen af bankens projekter, øge gennemsigtigheden og styrke dialogen med myndigheder og borgere i modtagerlandene.

Verdensbankgruppens implementering af anti-korruptionsstrategien er typisk landebaseret og afhænger af lokale forhold, som varierer meget fra land til land. Af konkrete områder for bankens arbejde kan nævnes støtte til institutionel kapacitetsopbygning, bedre monitoreringsmekanismer og kontrolsystemer på lande- og sektorniveau, styrket risikostyring og oplysningsarbejde samt fremme af globale initiativer, som kan bidrage til at øge opmærksomheden omkring korruptionsproblemet. Hertil kommer afsætning af yderligere ressourcer med henblik på at opnå bedre resultater med bankens egne landeprogrammer og projekter og til at forhindre og efterforske korruptionssager internt i Verdensbanken.

Udover anti-korruptionsstrategien har Verdensbanken etableret en afdeling for anti-korruption ved navn Integrity Vice Presidency (INT). Afdelingen forfølger korruptionssager både internt i banken og i projekter finansieret af banken. Der arbejdes løbende på at styrke og effektivisere afdelingens virke, bl.a. med dansk bistand. Verdensbanken har ligeledes gjort et stort arbejde for at strømline korruptionsbekæmpelse mellem de forskellige internationale finansielle institutioner bl.a. ved at indføre gensidig anerkendelse af sanktioner overfor private virksomheder.