Gå til indhold

FN'S Fødevareprogram (WFP)

Forebyggelse, undersøgelse og afrapportering af sager om korruption i World Food Programme (WFP).

WFP’s bestyrelse vedtog i 2010 en ny politik for bekæmpelse af svindel og korruption. Politikken forpligtiger WFP til at forebygge svindel og korruption begået af WFP’s ansatte samt samarbejdspartnere, leverandører eller andre tredje parter. Derudover forpligtes WFP til at forebygge hemmelige aftaler blandt parterne. I politikken understreges WFP’s nul-tolerance, og principper som gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen af organisationens ressourcer fremhæves. Korruptionspolitikken er gældende for alle WFP’s operationer og aktiviteter og implementeres både i felten, på regionalkontorerne og i hovedkvarteret.

Antikorruptions-politikken suppleres af WFP’s politik for beskyttelse af ”whistleblowers” fra 2006. I 2008 blev der oprettet et kontor for etik (”Ethics Office”), som har til formål at adressere evt. interessekonflikter blandt WFP’s personale og sikre, at de ansatte udfører deres arbejde med høj integritet.

WFP’s opsynskontor (”Oversight Office”) omfatter både kontoret for intern revision (”Office of Internal Audit”) og kontoret for tilsyn og efterforskning (”Office of Inspection and Investigation”). Kontoret udfører intern revision og særlige undersøgelser samt afrapportere om finansielle tab, svindel og korruption. Opsynet inkluderer alle systemer, processer, operationer og aktiviteter foretaget af WFP.

WFP’s generalinspektør rapporterer kvartalsvist til WFP’s eksekutivdirektør og revisionskomité og årligt til WFP’s bestyrelse om organisationens interne kontrolsystemer og risikohåndtering samt om tab og tilbagebetalinger. Sidstnævnte rapport indeholder statistikker over gennemførte revisioner og undersøgelser, registrerede klager og sager opgjort efter type lige såvel som en udtømmende liste over alle sager om svindel. WFP generalinspektørens årsrapport er offentlig tilgængelig på dennes hjemmeside.

WFP’s bestyrelse udnævner for en fireårig periode en ekstern revisor, som er ansvarlig for at gennemgå WFP’s regnskab, udføre specifikke undersøgelser og rapportere til bestyrelsen. Den eksterne revisor har pligt til at rapportere enhver sag om formodet korruption eller uretmæssig anvendelse af WFP’s aktiver. Der er endvidere en revisorkomite bestående af 5 uafhængige eksperter, der rapporterer til eksekutivdirektøren og bestyrelsen om bl.a. opsynskontorets strategi og arbejdsplaner og WFP’s kontrolsystemer og risikohåndtering.