Gå til indhold

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Delmål

 

Indikator

 

16.1.

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

16.1.1.

Antal af ofre for overlagt mord pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn og alder

16.1.2.

Konfliktrelaterede dødsfald pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og årsag

16.1.3.

Andel af befolkning, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold inden for de seneste 12 måneder

16.1.4.

Andel af befolkning, der føler sig sikre, når de går alene rundt i deres nærområde

16.2.

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

16.2.1.

Andel af 1-17-årige børn, der har oplevet enhver form for fysisk straf og/eller psykisk aggressivitet fra deres omsorgsperson indenfor den seneste måned

16.2.2.

Antal af ofre for menneskehandel pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og form for udnyttelse

16.2.3.

Andel af unge kvinder og mænd mellem 18 og 29 år, som har oplevet seksuel vold inden de fyldte 18 år

16.3.

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

16.3.1.

Andel af voldsofre indenfor de seneste 12 måneder, som har rapporteret, at de har været offer, til en kompetent myndighed eller anden anerkendt konfliktløsningsmekanisme

16.3.2.

Andel af ikke-dømte tilbageholdte i forhold til det samlede antal indsatte i fængsler

16.4.

Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

16.4.1.

Den totale værdi af indgående og udgående ulovlige pengestrømme (i US dollars)

16.4.2.

Andel af konfiskerede håndvåben og lette våben, som er registreret og sporet i henhold til internationale standarder og retlige instrumenter

16.5.

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

16.5.1.

Andel af personer, der har været i kontakt med en offentligt ansat mindst én gang og som betalte bestikkelse til en offentlig ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt ansat indenfor de seneste 12 måneder

16.5.2.

Andel af virksomheder, der mindst én gang har været i kontakt med en offentligt ansat og som betalte bestikkelse til en offentligt ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt ansat indenfor de seneste 12 måneder

16.6.

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.6.1.

De primære statsudgifter, som andel af det godkendte budget, opdelt efter sektor (eller budgetkode eller lignende)

16.6.2.

Andel af befolkning, der var tilfreds med deres seneste oplevelse af en offentlig tjeneste ydelse

16.7.

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

16.7.1.

Andel af stillinger (opdelt pår køn, alder, personer med handicap og befolkningsgrupper) ved offentlige institutioner (nationale og lokale beslutningsmyndigheder, offentlige serviceerhverv og retsvæsenet) i sammenligning med den nationale fordeling

16.7.2.

Andel af befolkning, som mener, at beslutningsprocesser er inkluderende og lydhøre, opdelt på køn, alder, handicap og befolkningsgruppe

16.8.

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

16.8.1.

Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale organisationer

16.9.

Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

16.9.1.

Andel af børn under fem år, hvor fødsel er blevet registreret af en civil myndighed, opdelt på alder

16.10.

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

16.10.1.

Antal af bekræftede mord, bortførelser, tvungne forsvindinger, vilkårlige tilbageholdelser og tortur mod journalister og associerede mediefolk, fagforeningsmedlemmer og menneskerettighedsforkæmpere indenfor de seneste 12 måneder

16.10.2.

Antal af lande, der har vedtaget og afgivet konstitutionelle, lovmæssige og/eller politiske garantier for offentlig adgang til information

16.a.

Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

16.a.1.

Tilstedeværelse af uafhængige nationale menneskerettighedsinstitutioner, der opfylder Paris-principperne

16.b.

Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

16.b.2.

Andel af befolkning, der rapporterer at have følt sig diskrimineret eller forfulgt indenfor de seneste 12 måneder som følge af ulovlig diskrimination i henhold til de internationale menneskerettigheder