Gå til indhold

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Delmål

 

 

Indikator

 

 

9.1.

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

9.1.1.

Andel af befolkningen udenfor byer, der bor inden for 2 km af en helårsvej

9.1.2.

Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform

9.2.

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

9.2.1.

Fremstillingsindustriens merværdi i forhold til BNP pr. indbygger

9.2.2

Beskæftigelse i fremstillingsindustrien som andel af den totale beskæftigelse

9.3.

Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

9.3.1.

Andelen af små og mellemstore virksomheder i industriens samlede værditilvækst

9.3.2.

Andelen af små og mellemstore virksomheder med et lån eller en kreditlinje

9.4.

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

9.4.1.

CO2-udledning ift. værditilvækst

9.5.

Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

9.5.1.

Udgifter til forskning og udvikling som en andel af BNP

9.5.2.

Forskere (i fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende) pr. million indbyggere

9.a.

Der skal faciliteres en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, små udviklingsøstater.

9.a.1.

Samlede officielle internationale støtte (officiel udviklingsbistand og anden offentlig finansiering) til infrastruktur

9.b.

National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

9.b.1.

Andel af merværdien for mellem- og højteknologi industri af den samlede værditilvækst

9.c.

Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.

9.c.1.

Andel af befolkning dækket af et mobilt netværk, opdelt på type af teknologi