Gå til indhold

Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2020 blev udsat til 2021 på grund af corona restriktioner.

Referat af UMP’s ordinære generalforsamling den 28. oktober 2021

Formanden, Niels Pultz, åbnede generalforsamlingen og bød de 80 fremmødte medlemmer velkommen. Bestyrelsen havde længe set frem til at kunne mødes igen og var kede af at skulle aflyse generalforsamlingen sidste år.

Formanden henviste til det udsendte materiale og håbede, at alle havde haft lejlighed til at læse det. Dagsordenen var følgende:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år (1.10.-30.9.) og planer for det kommende år.
  3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne forenings-år.
  4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år, jf. forslag fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag. Obs. Forslag fra medlemmer skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (forslag kan sendes til: [email protected]).
  6. Valg af formand og 6 medlemmer af bestyrelsen.
  7. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Evt.

Ad  1: Bestyrelsen indstillede, at Erik Fiil  blev valgt som dirigent, og at Margit Kristensen blev valgt som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette med akklamation. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og gav herefter ordet til formanden.

Ad  2: Formanden henviste til den udsendte beretning, som er kortere end normalt, i og med at der ikke har været så mange aktiviteter i året 2020-21.

Det kommende år bliver forhåbentlig normalt eller meget tæt på normalt for så vidt angår møder og andre aktiviteter. Bestyrelsen følger nøje anvisningerne fra de relevante myndigheder. For at kunne mødes vil det være klogt at være opmærksom på de nye  adfærdsregler med afstand, hyppig anvendelse af håndsprit og eventuelle symptomer på infektion, især nu hvor smitten er stigende.

Generalforsamlingen godkendte herefter dette punkt med akklamation.

Ad  5: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Men bestyrelsen har stillet forslag om at blive bemyndiget til at kunne leje passende lokaler til medlemsmøderne i fremtiden, også selvom Eigtveds Pakhus igen skulle kunne anvendes af foreningen. For eksempel som her i Betheda.

Formanden: Eigtveds Pakhus har mange fordele, og vi har vel alle en særlig veneration for det sted. Problemet er, at vi kun kan regne med at kunne anvende mødelokalerne, når de ikke er optaget af andre, hvilket de oftest er. Så er vi henvist til salon C/D, der også anvendes til frokostarrangementer, men det er ikke let at holde passende afstand mellem deltagerne i disse saloner, ligesom lydforholdene ikke er optimale.

Den gamle kantine er nedlagt.

Den ny kantine i UM er ikke noget godt alternativ, da den ligger indenfor sikkerhedsperimeteren i ministeriet og derfor har krav om særlige adgangsforhold med sikkerhedscheck, og i øvrigt er der ofte medarbejdere i UM, som i løbet af eftermiddagen mødes der til små uformelle møder. Der skal også opsættes/nedtages højtalere m.v. hver gang.

Derfor beder bestyrelsen om bemyndigelse til at kunne indgå passende lejemål for medlemsmøder på andre lokationer end Eigtveds Pakhus indenfor en ramme af 10.000 kr. per møde.

Hvis der er kendskab til andre gode mødefaciliteter, som er betalbare, og som ligger godt i forbindelse med offentlig transport, modtager bestyrelsen meget gerne forslag herom.

Der var ikke kommentarer til dette punkt, som blev godkendt med akklamation.

Ad 6 : Som anført i det udsendte materiale ønskede Jørgen  A. Hansen og Margit Kristensen at udtræde af bestyrelsen. Under pandemien valgte Birgitte Møller foreløbig at udtræde og blev afløst af suppleant Niels Walløe.  

Bestyrelsen indstillede, at formand Niels Pultz, Carsten Schmidt, Anne Beck, Niels Walløe og Kaj Blegvad-Andersen blev genvalgt, og at de to hidtidige suppleanter, Helle Halvorsen og Ulla Munksøe indtræder i bestyrelsen i stedet for Jørgen og Margit.  

Formanden rettede en varm tak til såvel Jørgen som Margit for deres store arbejde og engagement i bestyrelsen, hvor Jørgen har passet på finanserne, og Margit har arrangeret flere udlandsrejser. Som tak får de et par gode flasker vin og opfordring til applaus.

Herefter godkendte generalforsamlingen den nye bestyrelse med akklamation.

Formanden takkede for genvalget.

Ad 7: Som ny suppleant indstillede bestyrelsen Grethe Dittmer. Herudover opfordrede formanden flere til at melde sig som suppleant. Der var ingen, der meldte sig, og Grethe Dittmer blev valgt med akklamation.

Ad 8: Lars Bruun Rasmussen og Poul Erik Damgaard var villige til at genopstille og blev valgt med akklamation.

Ad 9: Der blev ikke bragt noget op under dette punkt.

 

Formanden takkede dirigenten, Erik Fiil for veludført arbejde.