Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Udenrigsministeriets Pensionistforening (UMP).

§ 1. Formål

Foreningens formål er at opretholde forbindelsen mellem tidligere medarbejdere i Udenrigsministeriet af alle kategorier og at bevare kontakten med den tidligere arbejdsplads. Endvidere at arrangere foredrag, udflugter, rejser og selskabelige sammenkomster med hyggeligt samvær, såsom julefrokoster.

§ 2. Medlemskreds

Som medlemmer af UMP kan optages tidligere fastansatte medarbejdere i Udenrigsministeriet samt disses ægtefæller eller enker/enkemænd. Endvidere kan optages aktive medarbejdere og efterlønsmodtagere, der er fyldt 60 år.

§ 3. Generalforsamlingen

UMP’s øverste myndighed er generalforsamlingen, der holder ordinært møde en gang om året i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om det forløbne foreningsår (1.10-30.9) samt planer for aktiviteter i det kommende år
3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne foreningsår
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være indsendt til bestyrelsen, via sekretæren, senest 8 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af formand og 6 medlemmer af bestyrelsen
7. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt (generel drøftelse)

§ 4. Bestyrelsen

UMP’s virksomhed ledes af bestyrelsen som valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen inddrager de valgte suppleanter i bestyrelsesarbejdet med henblik på at sikre fornyelse og kontinuitet i UMP’s arbejde.

§ 5. Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indstille medlemmer af foreningen udnævnt til æresmedlem. Sådanne indstillinger forelægges generalforsamlingen, som kan træffe beslutning herom med trefjerdedels flertal.

§ 6. Beslutninger

Beslutninger på UMP’s generalforsamling træffes ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Dog kræves tre fjerdedels flertal til ændringer i vedtægterne og til opløsning af foreningen.

(Vedtaget på UMP’s generalforsamling den 27. oktober 2011).