Gå til indhold

Praktikant i udlandet

De fleste danske repræsentationer i udlandet, og de fleste internationale organisationer, tilbyder kortvarige praktikophold for studerende, der mindst har bestået en bachelorgrad. Enkelte ordninger retter sig dog til helt nyuddannede kandidater.

Indhold og vilkår for praktikophold varierer fra institution til institution, men har som hovedformål  at bidrage til praktikantens uddannelse, og give indsigt i institutionens opgaver og arbejdsgange under vejledning af en eller flere fastansatte. Praktikophold kan vare fra nogle få uger og op til seks måneder, og udbydes som oftest to gange om året. De er som hovedregel ulønnede, selv om visse institutioner  tilbyder et beskedent vederlag til hjælp til dækning af rejse- og leveomkostninger. De fleste praktikantordninger forudsætter mindst en bestået bacheloreksamen; og enkelte ordninger retter sig til helt nyuddannede kandidater.

 

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de vigtigste praktikantordninger

De fleste af Udenrigsministeriets repræsentationer modtager regelmæssigt praktikanter. Det er et krav, at ansøgerne fortsat er indskrevet på et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet. Indhold og vilkår for de enkelte praktikophold fastsættes af den pågældende repræsentation, og ansøgning skal indgives direkte hertil. Som hovedregel udbydes praktikophold to gange om året; og der ydes et tilskud på 2500-4000 kr om måneden til hjælp til dækning af leveomkostninger. Tilskuddet varierer afhængigt af leveomkostningerne på praktikstedet. Hvad angår mulighed for at medtage SU under praktikstedet, henvises til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det bør også aftales med den enkelte læreanstalt, hvorvidt praktikanten kan godskrives points under ECTS, eller opnå anden form for studierelevant anerkendelse, for praktikopholdet. Praktikopslag kan findes på de forskellige repræsentationers hjemmesider.

Det bemærkes, at der ikke kan søges praktikophold på honorære konsulater. 

For god ordens skyld tilføjes, at Udenrigsministeriet i København ikke modtager praktikanter. Derimod er det muligt at blive ansat som studentermedhjælper.

Alle de større EU-institutioner udbyder praktikophold af 3 til 5 måneders varighed, der normalt opslås to gange årligt på de respektive institutioners hjemmesider. De fleste retter sig imod studerende med en bestået bachelorgrad; men der udbydes også praktikophold til helt nyuddannede kandidater. En del af praktikopholdene er ulønnede; men for mange tilbydes et månedligt vederlag omkring 8000 kr, tillige med dækning af rejseomkostninger.

FN-sekretariatet i New York udbyder praktikophold tre gange om året, normalt af to måneders varighed hver. Det er en betingelse, at ansøgerne har afsluttet mindst fire års uddannelse på en højere læreanstalt, og fortsat er indskrevet til videre studier. Praktikopholdene er normalt ulønnede; der ydes ikke tilskud til rejse eller ophold; og praktikanterne må selv sørge for sygeforsikring. Nærmere oplysning om praktikantophold ved FNs hovedkvarter i New York findes her

De fleste af FNs særorganisationer, fonde og programmer udbyder også praktikophold med vekslende indhold og vilkår. De væsentligste oplysninger er sammenfattet her.

Også de fleste andre større internationale organisationer, herunder f.eks. de internationale finansielle institutioner, modtager praktikanter.