Gå til indhold

Arbejdet i WTO

Arbejdet i WTO omfatter forhandlinger af frihandelsaftaler, bilæggelse af handelstvister mellem lande, gennemgang af medlemmernes handelspolitik samt støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslandene.

 

Forhandlinger

WTO er det primære forum for forhandling af globale handelsregler. Alle WTO-aftaler og -regler er forhandlet og godkendt af alle medlemmer. Forhandlingerne har traditionelt hovedsageligt fundet sted som store runder, hvor medlemmerne bliver enige om at forhandle om en række udvalgte emner. Disse runder varer adskillige år.

Den aktuelle forhandlingsrunde begyndte i 2001 og er døbt Doha-udviklingsrunden, da udviklingslandenes vilkår står centralt. Det er den hidtil mest ambitiøse globale frihandelsforhandling. Runden er endnu ikke afsluttet, og der er i øjeblikket ikke udsigt til, at det sker i overskuelig fremtid. Som reaktion på stilstanden i forhandligerne under Doha-runden er der siden ministerkonferencen i Buenos Aires i december 2017 igangsat plurilaterale forhandlinger (dvs. forhandlinger blandt et udsnit af medlemslandene) om tre emner inden for "den moderne økonomi": digital handel, national regulering af tjenesteydelser og investeringslettelse. EU er aktivt engageret i alle tre processer.

Læs mere om status for Doha-udviklingsrunden på WTO’s hjemmeside samt på Europa-Kommissionens hjemmeside.

 

Tvistbilæggelse

For at sikre overholdelse af de indgåede aftaler findes der et system til tvistbilæggelse, hvor uenigheder mellem medlemmerne om overholdelse af reglerne kan afgøres.

Det primære formål er at løse uenighederne i mindelighed gennem konsultationer. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, kan der nedsættes et panel af eksperter til at afgøre sagen.

Læs mere om tvistbilæggelsessystemet her

 

Trade  Policy Review

Der foretages med jævne mellemrum undersøgelse og gennemgang af de enkelte medlemmers handelspolitik. Det sker under betegnelsen Trade Policy Review.

Formålet er at bidrage til en forbedret efterlevelse af WTO-reglerne og at sikre en større grad af transparens og en bedre forståelse af medlemmernes handelspolitiske regler og praksis.

Systemet gør det muligt for den samlede medlemskreds at vurdere og stille spørgsmål til de enkelte medlemmers handelspolitik inden for alle de områder, der dækkes af WTO-aftalerne.

Læs mere om Trade Policy Review her

 

Kapacitetsopbygning

Endelig organiserer WTO-sekretariatet sammen med medlemmerne kurser, teknisk assistance og anden støtte for udviklingslandene på grundlag af WTO-reglernes særlige vilkår for disse lande.

Målet er at opbygge kapacitet, bistå med implementering af tekniske standarder mm. for at sikre udviklingslandenes integration i det globale handelssystem.

Siden 2005 har sekretariatets arbejde med kapacitetsopbygning været suppleret af et omfattende Aid for Trade-initiativ, der søger at samle indsatsen hos donorlandene, multilaterale organisationer og mindre, specialiserede organisationer med hovedsæde i Genève. EU skønnes at stå for en tredjedel af den samlede, globale Aid for Trade-bistand.

 

Læs mere om udviklingslandene i WTO

Læs mere om kapacitetsopbygning

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]