Gå til indhold

Europarådet - menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet

De tre grundlæggende værdier – menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet – udgør kerneområderne i Europarådets arbejde for at skabe et bedre Europa.

Europarådet arbejder for at fremme og sikre menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet. Disse tre værdier er hver for sig af grundlæggende betydning for organisationens arbejde, og de understøtter gensidigt hinanden.

Menneskerettighederne beskyttes af en bred vifte af konventioner udarbejdet af Europarådet. Visse konventioner har tilknyttet en ekspertgruppe, der skal sikre at konventionen overholdes og gennemføres korrekt og effektivt i medlemsstaterne.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har central betydning, idet domstolen påser medlemsstaternes efterlevelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. På internationalt plan er Domstolen unik derved, at medlemsstaternes borgere kan indgive klage over deres egne myndigheder til Domstolen.

Som uafhængig institution spiller Menneskerettighedskommissæren en særlig rolle til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i medlemsstaterne. Kommissæren foretager sin bedømmelse og fremsætter sine anbefalinger på basis af dialog med myndigheder og NGO’er.

Europarådet arbejder dagligt for at sikre retsstatsprincippet i medlemsstaterne. Her spiller særligt Venedigkommissionen en central rolle som det ledende ekspertorgan om forfatnings- og lovgivningsspørgsmål.

Europarådet er ligeledes et forum for internationalt samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende trusler mod retsstaten som f.eks. internetkriminalitet, terrorisme, hvidvaskning af penge og menneskehandel.

Europarådets arbejde for demokrati sigter mod at opbygge og understøtte demokratiske institutioner og processer i medlemsstaterne. Dette sker blandt andet ved støtte til reformer af forfatning, valglovgivning, domstole og anklagemyndighed. Det demokratifremmende arbejde er med til at sikre respekten for demokratiske værdier og menneskerettigheder – både i dag og i fremtiden.