Gå til indhold

Om Europarådet

Europarådet blev oprettet i 1949 af 10 vesteuropæiske lande, herunder Danmark, for at sikre fred og internationalt samarbejde efter 2. verdenskrig. Europarådet bygger på centrale principper om fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstaten (”rule of law”).

Europarådets hovedorganer

 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Domstolen påser, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Domstolen anses for kronjuvelen i Europarådets virke til beskyttelse og fremme af menneskerettighederne. På internationalt plan er Domstolen unik derved, at medlemsstaternes borgere kan indgive klage over egne myndigheder til Domstolen.

 

Ministerkomiteén

Komiteén er øverste politiske organ i Europarådet og forum for drøftelse af aktuelle politiske og juridiske spørgsmål af relevans for Europarådets arbejde. Ministerkomitéen træffer afgørelse med bindende virkning vedrørende programmer og budget, jf. statuttens kapitel IV. Inden sagerne behandles på det politiske niveau i Ministerkomitéen, forberedes de typisk i relevante arbejdsgrupper – såkaldte rapportørgrupper.

 

Den Parlamentariske Forsamling

Den Parlamentariske Forsamling udgør Europarådets demokratiske forankring og er sammensat af 318 repræsentanter for medlemsstaternes parlamenter, jf. Statuttens kapitel V. Den Parlamentariske Forsamling har udelukkende en rådgivende funktion.

 

Menneskerettighedskommissæren

Kommissæren spiller som uafhængig institution en særlig rolle til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i medlemsstaterne.

 

Generalsekretæren

Generalsekretæren er Europarådets højest placerede embedsmand og repræsenterer Europarådet i de politiske kontakter til medlemslandenes regeringer og omverdenen. Generalsekretæren bistås af en vicegeneralsekretær og ca. 2500 ansatte, der varetager administration, dokumentation og mødeforberedelse.