Gå til indhold

Delisting

Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er opført på en international sanktionsliste, kan anmode om at blive fjernet fra den pågældende sanktionsliste, såkaldt ”de-listing”. Den pågældende sanktionsliste forbliver dog uændret, indtil der er truffet endelig afgørelse om, hvorvidt den pågældende kan fjernes fra listen.

 

 Hvornår kan man anmode om at blive fjernet fra en sanktionsliste?

Hvis en listet person mv. finder, at vedkommende ikke lever op til kriterierne for at være opført på den pågældende sanktionsliste, kan man anmode om at blive fjernet fra listen. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvis man fejlagtigt er opført på sanktionslisten, eller hvis der fremkommer nye oplysninger, som understøtter, at man ikke (længere) bør være opført på sanktionslisten.

  

Hvordan anmoder man om at blive fjernet fra listen?

En anmodning om at blive fjernet fra en sanktionsliste skal sendes til den rette myndighed sammen med de korrekte og relevante informationer. Hvilken myndighed, der har kompetence til at behandle en anmodning om fjernelse fra en sanktionsliste afhænger af, om opførelsen på den pågældende sanktionsliste oprindeligt er foretaget af EU eller FN.

 

EU-sanktionslister

Hvis du vil anmode om at blive taget af en EU-sanktionsliste, bedes du rette direkte henvendelse til EU (Rådets Generalsekretariat):

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la loi/Westraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Email: [email protected]

 

 

FN-sanktionslister

 

For så vidt angår FN’s terrorsanktionslister under ISIL (Da’esh) og Al-Qaida sanktionsregimerne, kan en anmodning om at blive fjernet indgives til ”UN Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee”. Mere information kan findes her.

Office of the Ombudsperson

Room DC2 2206

United Nations New York, NY 10017

USA

Tel.: +1 212 963 8226

E-mail: [email protected]

 

 

For så vidt angår andre FN-sanktionslister, skal en anmodning om at blive taget af en sanktionsliste indgives til UN Focalpoint for De-listing. Mere information kan findes her.

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

Forenede Nationer

New York, N.Y. 10017

USA

Tel. +1 917 367 9448

Fax. +1 212 963 1300

E-mail: [email protected]

 

 

Hvis du har dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse i Danmark, kan du også indgive en anmodning om fjernelse fra en FN-sanktionsliste til:

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

E-mail: [email protected]

 

Udenrigsministeriet vil foretage en vurdering og eventuelt indgive din anmodning til rette myndighed.

 

 

Hvilke oplysninger er der brug for?

Din anmodning bør indeholde følgende oplysninger:

  1. Redegørelse for hvorfor kriterierne for sanktionsopførelse ikke (længere) er opfyldt under den relevante FN-sanktionsliste;
  2. Oplysning om den sanktionslistedes nuværende erhverv, adresse og/eller øvrige aktiviteter samt enhver anden relevant information, herunder oplysninger om finansiel status, indefrosne aktiver, samtlige rettighedshavere til sådanne aktiver mv.;
  3. Enhver anden relevant dokumentation, der understøtter anmodningen.

 

 

For en afdød person skal følgende oplysninger tillige inkluderes i anmodningen:

  1. Dødsattest eller lignende officiel dokumentation, der bekræfter dødsfaldet;
  2.  Hvorvidt nogen rettighedshaver til afdødes bo, eller en fælles ejer af hans/hendes aktiver, selvstændigt er opført på en sanktionsliste.

 

Fejlagtig indefrysning

Hvis du mener, at dine aktiver er blevet indefrosset fejlagtigt, for eksempel som et resultat af forkert eller navnesammenfald med en sanktionslistet person (”false positive”), skal du først kontakte den virksomhed, der har indefrosset dine aktiver. Du skal anmode virksomheden om en forklaring på, hvorfor dine aktiver er blevet frosset.

Der kan desuden henvises til Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning her.

Juridisk Tjeneste

Kontoret for Økonomisk Sikkerhed
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 E-mail: okosik@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 00 00