Gå til indhold

Suverænitetshåndhævelse og overvågning

Arktis er og skal være en region præget af fred og samarbejde. Selv om kyststaterne i Det Arktiske Ocean har et nært samarbejde, vil der fortsat være behov for at håndhæve rigets suverænitet, ikke mindst i lyset af den forventede aktivitetsstigning i regionen. Kongerigets områder i Arktis er omfattet af NATO-traktatens artikel 5 om kollektivt forsvar, men håndhævelse af rigets suverænitet er dog grundlæggende et ansvar for rigsmyndighederne. Suverænitetshåndhævelsen udøves af Forsvaret ved synlig tilstedeværelse i området, hvor bl.a. overvågning er bærende for opgaven. Herudover spiller Forsvaret en vigtig rolle ift. varetagelse af en række mere civilt relaterede opgaver. Indenfor hele spektret af opgaver lægger Kongeriget vægt på tillidsskabelse og samarbejde med arktiske partnerlande.

Den politiske flerårige aftale om Forsvaret (forsvarsforlig 2010-2014) indebærer et forstærket fokus på Forsvarets opgaver i Arktis. Forliget omfatter overordnet fire initiativer, som skal ses i lyset af klimaændringerne og den stigende aktivitet, som forudses at ville medføre flere opgaver for dansk forsvar.

For det første gennemføres en effektivisering af Forsvarets nordatlantiske kommandostruktur ved sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til en fælles arktisk kommando.

For det andet skal Forsvarets evne til at kunne gennemføre operationer i arktisk miljø styrkes gennem etablering af en arktisk indsatsstyrke. Indsatsstyrken etableres ikke permanent, men udpeges ud fra Forsvarets og redningsberedskabets eksisterende enheder med arktisk kapacitet eller med potentiale til at udvikle en sådan. Den arktiske indsatsstyrkes opgavekompleks forventes i afgrænsede perioder og områder at ville kunne styrke Forsvarets suverænitetshåndhævelse og overvågning, bl.a. gennem øvelsesvirksomhed. Indsatsstyrken vil dog også kunne indsættes i andre situationer, for eksempel med henblik på assistance til det grønlandske samfund.

For det tredje gennemføres en risikoanalyse for havmiljø-området i og omkring Grønland i lyset af den forventede udvidelse af trafikmængden og aktivitetsniveauet i de arktiske områder.

For det fjerde gennemføres frem mod 2014 en omfattende analyse af Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis, herunder muligheder og potentialer for tættere samarbejde med arktiske partnerlande omkring overvågning og lignende. Det skal endvidere undersøges, om Thulebasen kan spille en større rolle i forbindelse med forsvarets opgaveløsning i og ved Grønland i samarbejde med andre partnerlande.

Forsvaret tilstræber som andre offentlige institutioner at afspejle det omgivende samfund. Det er da også et dansk-grønlandsk ønske, at grønlandske borgere i større grad inddrages i Forsvarets opgaveløsning og dermed også i forsvarets brede udbud af uddannelser, det være sig grunduddannelserne, civile og militære specialist- og lederuddannelser eller skræddersyede efteruddannelsesforløb på alle niveauer. Forsvaret vil derved også i høj grad kunne drage nytte af de grønlandske borgeres lokalkendskab.

  • Forsvaret skal være synligt tilstede i og ved Grønland og Færøerne med henblik på suverænitetshåndhævelse og overvågning. Den nordatlantiske kommandostruktur effektiviseres ved etablering af en arktisk kommando, og der etableres en arktisk indsatsstyrke ud fra eksisterende enheder.
  • Kongeriget vil styrke tillidsskabelse i samarbejde med andre arktiske stater med henblik på at bevare Arktis som en region præget af samarbejde og godt naboskab, ligesom Kongeriget fortsat vil spille en aktiv rolle i at skabe og fremme nye samarbejdsinitiativer mellem landene i Arktis. Kongeriget vil lægge vægt på muligheden for øget samarbejde om overvågning.
  • Samarbejdet søges styrket om Forsvarets opgaveløsning og herunder inddragelsen af grønlandske borgere i varetagelsen af Forsvarets kerneopgaver i Arktis. Mulighederne vil blive undersøgt for gennemførelse af målrettede oplysnings- og rekrutteringskampagner og oprettelse af skræddersyede uddannelser.