Gå til indhold

Faglige netværk

Med henblik på at bidrage til kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer ydes der støtte til en fælles platform for netværksarbejde blandt danske organisationer med henblik på kapacitetsudvikling af strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.

Der vil f.eks. kunne iværksættes procesforløb med sigte på dannelse af arbejdsgrupper og andre læringsfora, dokumentation af ”best practice” med henblik på vidensdeling og læring, systematisk monitorering af hvorledes viden og redskaber anvendes i organisationerne, involvering af forskere og praktikere fra både Nord og Syd, sparring med tilsvarende faglige Syd-netværk samt faglige oplysningsindsatser.

Netværksplatformen forvaltes af Globalt Fokus, som er det centrale samarbejdsorgan for danske organisationer, der har interesse i dansk udviklingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde, herunder EU's udviklingssamarbejde. Yderligere oplysninger om ansøgning om støtte til netværksaktiviteter kan findes på Globalt Fokus’ hjemmeside.