Gå til indhold

NGO 'Call for Proposals': Ukraine og Georgien

1. LIGESTILLING OG INKLUSION  2. FRIE PLURALISTISKE MEDIER, DIGITAL MODSTANDSKRAFT OG DEMOKRATISK TEKNOLOGIUDVIKLING

Som en del af Naboskabsprogrammet ønsker Udenrigsministeriet at styrke indsatsen inden for to temaer: (i) Ligestilling og inklusion, og (ii) Frie pluralistiske medier og ’teknologi for demokrati’. Der kan højst ansøges om 17,5 mio. kr. til indenfor hvert tema og aktiviteterne skal som udgangspunkt gennemføres inden for perioden dec. 2021 til nov. 2024 (36 måneder). Geografisk skal aktiviteterne være ligeligt fordelt mellem Naboskabsprogrammets to bilaterale samarbejdslande, Ukraine og Georgien.

 

Med dette åbne ’call for proposals’ inviteres civilsamfundsorganisationer til at fremsende projektforslag inden for de to definerede temaer. Der forventes ydet bevilling til én, maksimalt to, ansøgninger inden for hvert af de to temaer.

 

Midlerne tildeles i henhold til prioriteter og kriterier som beskrevet i den udarbejdede informationsnoten.

 

Ansøgningerne skal udarbejdes i henhold til ’vejledningen for udarbejdelse af ansøgning’ (bilag 1) og være Udenrigsministeriet i hænde senest den 8. november 2021. Udenrigsministeriet afholder et informationsmøde torsdag den 7. oktober kl. 14.00 med henblik på at besvare spørgsmål i forbindelse med dette ’call-for-proposals’.

Se Informationsnoten her

Se Retningslinjer for enkeltprojekter her.

Såfremt der skulle opstå spørgsmål efter informationsmødet, rettes de skriftligt til Udenrigsministeriet på [email protected]. Svarerne bliver herefter offentliggjort på denne side:

 

Oversigt over spørgsmål og svar fra informationsmødet 7. oktober 2021 vedr. ‘NGO call for proposals’ om ‘Ligestilling og inklusion’ og ’Frie pluralistiske medier, digital modstandskraft og demokratisk teknologiudvikling’.

1: For at imødekomme kommentarer på Informationsmødet om den meget korte forberedelsestid, udsættes deadline for ansøgning til 12.00 mandag den 8. november 2021.

2: Som del af forberedelse af dette ’Call-for-proposal’ er der udarbejdet tematiske rapporter om gender/ligestilling og medier i henholdsvis Ukraine og Georgien. Rapporterne findes på denne side. Rapporterne indeholder også konsulenternes anbefalinger til fremtidige indsatser – Obs. det er ikke UM’s anbefalinger. 

BEMÆRK, at ansøgninger til ’Call-for-proposal’ udelukkende vil blive bedømt efter de tematiske (og tværgående) prioriteter og kriterier beskrevet i Informationsnoten!

SP 1. Skal en ansøgning dække aktiviteter i både Ukraine og Georgien.
Svar: Ja.

SP 2. Skal aktiviteterne i de to lande dække samme to eller flere prioriteringer, eller kan prioriteringer og indsatser i de to lande være forskellige.
Svar: Ja, prioriteter kan være forskellige i henhold til landenes udfordringer og prioriteter.

SP 3. Omfatter twinning-elementet i projekterne også oprettelse af arbejdspladser? 
Svar: Nej, men f.eks. udvikling af nye forrentningsmodeller med henblik på at bidrage til mediers finansieller bæredygtighed kan være omfattet. 

SP 4: Gælder opslaget kun respons på nationale udfordringer (f.eks. oligarker)?
Svar: Nej, også udfordringer på lokalt og regionalt niveau kan være omfattet.

SP 5. Skal fordelingen af aktiviteter/budget være 50/50 mellem de to lande?
Svar: Ja, det er et krav.
  
Vedr. afsnit 3.1 ’Krav til ansøgninger’

SP 3.1 Kan der i konsortiet indgå partnere fra et andet europæiske land?
Svar: Ja

SP. 3.2 Det nævnes som krav, at ansøgeren skal være modtager af ’Danida bistandsmidler’. Regnes midler under DAPP for Danida bistandsmidler?
Svar: Ja

Sp. 3.3 Der stilles krav om at ansøgeren tidligere har gennemført twinning-samarbejde i partnerlande. Gælder dette krav specifikt partnerskaber i Ukraine og Georgien?
Svar: Nej, det kan have været i andre lande. Vi efterlyser erfaring med twinning.

Sp. 4. Der er givet meget lidt tid til udarbejdelse af projektansøgninger. Kan et projekt indledes med en inceptionfase med henblik på at sikre fuld involvering af partnerne?
Svar: Ja. EUN anerkender at der, selv med den forlængelse ansøgningsfristen til den 8. november 2021, kan være brug for en periode, hvor man gennem konkrete pilotaktiviteter afprøver koncepter og tester interesser og behov for læring/kapacitetsudvikling m.v. 

Sp. 5. Det er vigtigt at konkrete projektaktiviteter udvikles i samarbejde med partnerne og tilpasses i forhold til indvundne erfaringer. Kan der i budgettet under de enkelte aktivitetsområder afsættes u-allokerede midler, hvor brugen kan endelig besluttes i forhold til den læring og konceptudvikling, der sker i første del af projektet? 
Svar: Ja. EUN anderkender, at det er vigtigt at arbejde adaptivt, så læring og viden om ny udvikling i konteksten afspejles i revision af planer. Budgettet kan opbygges ’fase-delt’ – så deltaljering sker i henhold til indvundne erfaringer. U-allokerede midler bør dog optræde under de relevante aktiviteter. Anvendelse af u-allokerede midler kan dog først ske efter godkendelse af EUN.

SP. 6.  Hvor lang skal ’Partner Description and Assessment’ være (som nævn i formatet for projektansøgningen)?
Svar: Som udgangspunkt fyldestgørende dvs. 1 – 2 sider, men hvis der er rigtig mange partnere, kan det være mindre.

SP. 7. Skal der være ’Partner Assessments’ af alle partnere? Eller kan nogle partnere – f.eks. partnere i distrikter/lokalområder – være dækkes af hovedpartnerens vurdering af dem?
Svar: Nej, kravet om ’Partner Description and Assessment’ gælder ’key Ukrainian and Georgian partners’. Altså hovedpartnerne, så det er deres vurdering af lokale partnere, der så anvendes.  

SP. 8. Er der krav til, hvor stor del af budgettet, der anvendes i partnerlandet?
Svar: Den såkaldte ’lokaliserings-dagsorden’ gælder også for Naboskabsprogrammet. EUN ønsker lokale partnere styrkes - og har fuld indflydelse på strategi, aktiviteter og løbende ledelse af projektaktiviteter. I anerkendelse af, at det kræver ressourcer at mobilisere og involvere danske partnere i twinning og ’peer-to-peer’ samarbejde, er der ikke fastsat særlige procentsatser under dette ’Call-for-Proposal’. 

SP. 9. På side 12 i Informationsnoten i afsnittet om ’Mandatory Annexes’ nævnes som punkt 5, at der skal fremsendes dokumentation for ’Capacity Assessment’. Er det korrekt?
Svar: Ja, i tilfælde af, at ’Capacity Assessment’ foreligger. Hvis ikke, skal dokumentation for, at organisationen har administreret Danida bistandsmidler i henhold til Danidas retningslinjer fremsendes.

SP. 10. Når det samlede Ligestillings- og Inklusionsprogram for Ukraine og Georgien kan have tre outcomes (maks) og tre outputs (maks) per outcome, hvordan kan vi således reflektere det i budgetformatet, der refererer til tre outputs? 
Svar: Budgetformatet kan kopieres og underopdeles. Modellen gælder for et outcome, der så kan have tre outputs. Hvis der er tre outcomes kan der laves 3 parallelle opstillinger, eller, hvis det giver mere mening, kan man underopdele budgettet, men vigtigt, at det er på outcome niveau.

SP. 11. Må vi indsætte kolonner i budgetformatet der reflekterer at budgettet er lige delt mellem Ukraine og Georgien? Eller skal det fremgå af den narrative fremstilling i ’anneks 1 Format for detaljeret ansøgning’?
Svar: Ja. Det skal fremgå af budgettet om pengene anvendes til Ukraine eller Georgien. Det må gerne gøres i kolonner.

SP. 12. I Informationsnoten side 12 (vedr. anneks 2 ’Results Framework’) nævnes det, at der maksimalt må være tre outcomes  og tre outputs per outcome. Gælder denne regel også, hvor en specificering evt. yderligere outcome og outputs kan hjælpe til specificere mål og aktivitetslinjer.

Svar: Overordnet ønskes en fokuseret indsats, men det anerkendes, at det i specifikke tilfælde kan være hensigtsmæssigt at tilføje yderligere outcome eller outputs.

SP. 13. For at kunne reflektere projektet i Ukraine og Georgien samt for at kunne dokumentere og måle de forandringer projektet bidrager til, vil vi gerne kunne strukturere hvert lande-projekt med op til tre outcomes med op til tre outputs. Er dette muligt?

Svar: Ja.

 

EUN 21. oktober 2021