Gå til indhold

Bo i udlandet

Ønsker du at bo i udlandet for en kortere eller længere periode for fx at arbejde, studere eller nyde din tredje alder? Så bør du sætte dig godt ind i, hvad du som dansk statsborger skal være opmærksom på i forhold til visum, arbejds- og opholdstilladelse, stemmeret, skat, kørekort, pension og forsikring.

Når du opgiver din bopæl i Danmark, er du ikke berettiget til fx hospitalsbehandling i Danmark og til at få en plejehjemsplads i Danmark.
Husk at få en forsikring og blive tilmeldt det lokale sundhedssystem.

Værd at vide

 • Hvis du har bopæl i Danmark og flytter til udlandet i mere end 6 måneder, skal du melde udrejse til den kommune, du flytter fra. Læs mere på borger.dk
 • Søg visum i god tid. Dit visum skal gælde for de aktiviteter, du har planlagt under dit ophold. Et turistvisum giver normalt ikke mulighed for fx at studere, arbejde, lave frivilligt arbejde eller arbejde som journalist. Få mere information hos dit kommende bopælslands ambassade i Danmark og se under pas og visum.
 • Er du fraflyttet Danmark, kan du som udgangspunkt ikke stemme til valg i Danmark. Visse persongrupper er dog undtaget og kan efter ansøgning optages på valglisten. Hvis du må brevstemme til et dansk valg fra udlandet, kan du gøre det på en dansk ambassade eller et konsulat.
 • Når du flytter fra Danmark, bestemmer din beskæftigelse og din bopæl, hvor du skal betale skat og af hvad. Læs mere på Skats hjemmeside.
 • Dit danske kørekort gælder i EU, Schweiz, Island, Norge og Liechtenstein. I alle andre lande skal du have et internationalt kørekort. Læs mere om kørekort i udlandet. I nogle lande kan der være et forsikringskrav for fastboende om at få udstedt et lokalt kørekort. Dette bør undersøges med de lokale myndigheder.
 • Hvis du har dobbelt statsborgerskab og rejser/flytter til dit andet hjemland, kan du kun få dansk konsulær bistand, såfremt dit andet land går med til det. 
Såfremt Udenrigsministeriet eller de danske repræsentationer i udlandet, som led i sagsbehandlingen, bliver bekendt med oplysninger eller forhold, der kan være strafbare efter dansk ret, videregives disse oplysninger til den relevante danske myndighed. Et eksempel kan være, når en person ikke har anmeldt fraflytningen til udlandet til bopælskommunen inden udrejsen, jf. cpr-lovens § 24, stk. 1 og § 57.

Arbejde i udlandet

Praktikophold og studier i udlandet

 • Hvis du skal i praktik eller studere i udlandet, bør du på forhånd undersøge reglerne for arbejds- og opholdstilladelse i det land, du flytter til. Få mere information hos dit kommende bopælslands ambassade i Danmark.
 • Hvis du skal være elev eller lærling i udlandet, så læs mere om skatteregler, arbejds- og opholdstilladelse, social sikring og andre forsikringer mv. på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
 • Du kan søge om at få SU med til hele uddannelser i udlandet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside.
 • Vil du gerne have SU med til studieophold i udlandet som led i din danske uddannelse, så kontakt en SU-medarbejder på dit danske uddannelsessted. Læs mere på su.dk.
 • Læs om anerkendelse af danske uddannelser i udlandet og om at tage hele eller dele af din uddannelse i udlandet på borger.dk og på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Pension i udlandet

 • Du kan rejse et par uger om året til udlandet uden, at det vil påvirke din pension eller andre offentlige ydelser. Men hvis du på grund af længere udlandsrejser ikke har fast bopæl i Danmark, kan Udbetaling Danmark stoppe udbetalingen af din danske pension. 
 • Alt efter hvilke offentlige ydelser du modtager, har du pligt til at give Udbetaling Danmark eller din kommune besked om dit udlandsophold.
 • Læs mere om pension og flytning til udlandet på borger.dk.
 • Læs mere om dansk pension og skat, når du flytter til udlandet.

Økonomisk hjælp i udlandet hvis du ikke har ret til folkepension 

 • Har du boet mange år i udlandet og ikke optjent ret til dansk folkepension, har du måske mulighed for at få økonomisk hjælp. Udbetaling Danmark kan efter aktivlovens § 6 bestemme, at en dansk statsborger kan få hjælp til forsørgelse, så hjemrejse til Danmark ikke bliver nødvendig. 
 • Det er en betingelse, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, der kan dække nødvendige behov. Hjælpen kan ikke overstige et månedligt beløb, der svarer til folkepensionens grundbeløb med fradrag for eventuelle indtægter. 
 • Ansøgning om ydelse efter aktivlovens §6 indsendes gennem en dansk ambassade eller et konsulat i det land, hvor du bor. Find os i verden (um.dk).

Hvordan finder du netværk af danskere i udlandet?

 • Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) findes i Europa, USA, Asien, Australien og Forenede Arabiske Emirater. Udsendte og rejsende danske præster hjælper med generel rådgivning og ved kriser. 
 • Danes Worldwide tilbyder netværk af danskere i en lang række lande, danskundervisning til børn og rådgivning både før, under og ved afslutning af et længere udlandsophold. Nogle ydelser kræver medlemskab.
 • På sociale medier, fx Facebook, kan du finde grupper af danskere, der er bosat mange forskellige steder i udlandet. 

Mere info om flytning til eller fra Danmark

Regler for dansk statsborgerskab