Gå til indhold

Partnerskaber

Danmark fremmer FN’s verdensmål gennem inddragelsen af den private sektor i udviklingssamarbejdet. Virksomheder og investorer har viden, teknologi og kapital, som skal bringes i spil for at bidrage til bæredygtig udvikling.
Udenrigsministeriet udvikler og støtter partnerskaber mellem den private sektor, myndigheder og civilsamfund, som ellers ikke ville finde sted. Vi samarbejder med internationale organisationer og partnere for at sikre bedre rammer for vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.

FN’s Verdensmål udstikker en fælles, global retning for en mere bæredygtig verden. For at indfri målene er der brug for tæt samarbejde på tværs af sektorer samt inddragelse af virksomheder og private investorer.

Stadig flere virksomheder og investorer griber de muligheder, Verdensmålene rummer. De kan høste økonomiske gevinster ved at satse bæredygtigt og samtidig få adgang til nye markeder. Danske virksomheder har særligt styrkepositioner inden for sektorer som vand, energi, fødevarer og sundhed og er med til at levere løsninger på globale udfordringer. Udenrigsministeriet arbejder for at bringe disse kompetencer i spil. Det gøres bl.a. ved at fremme markedsbaserede partnerskaber, hvor business casen eller det kommercielle potentiale er fundamentet for at skabe udvikling i vækst- og udviklingslande.

Markedsbaserede partnerskaber kan bl.a. bidrage til grøn omstilling af centrale sektorer, hvor den private sektor har meget at byde på, og hvor den private sektor samtidig er nødvendig for at kunne opnå resultater i den nødvendige skala. Det sker bl.a. gennem det globale initiativ P4G, som har fokus på at fremme grøn og inklusiv vækst inden for vand, energi, fødevarer og landbrug, cirkulær økonomi og byer, som alle er centrale områder for at opnå Verdensmålene og Parisaftalen.

Danmark fremmer desuden markedsbaserede partnerskaber for at støtte udvikling af markeder og fremme bæredygtig vækst globalt og lokalt. Bæredygtig vækst i udviklingslandene mindsker fattigdom og bidrager til at skabe jobs herunder jobs til kvinder og unge. I denne note gives eksempler på, hvordan Danmark implementerer markedsbaserede partnerskaber. Noten fokuserer på markedsbaserede partnerskaber og giver eksempler på, hvordan man implementerer sådanne partnerskaber. Noten er et forsøg på at bidrage til mere klarhed og fælles terminologi baseret på Danmarks praktiske erfaringer. Noten tager afsæt i erfaringer fra bl.a. IFU, Danida Market Development Partnerships og P4G. Ligeledes er flere relevante aktører fra erhvervsliv, civilsamfund, forskningsmiljø, mv. blevet konsulteret. Noten vil løbende blive revideret.

Danmark fremmer samtidig ansvarlig virksomhedsadfærd, hvor virksomheder integrerer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og hensyn til anti-korruption i deres måde at drive forretning på. Når Danmark inddrager den private sektor gennem partnerskaber, stilles der krav til overholdelse af internationale retningslinjer på området. Læs mere om principper for samarbejdet med erhvervslivet i udviklingssamarbejdet her.

Vi styrker arbejdstagerrettigheder og et gunstigt erhvervsklima i dialog og samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Styrkede arbejdsmarkeder er en vigtig forudsætning for øget privatsektorengagement i udviklings- og vækstlande. Udenrigsministeriet fremmer velfungerende arbejdsmarkeder bl.a. gennem social dialog. Vi har bl.a. et strategisk samarbejde med et partnerskab bestående af Dansk Industri, 3F og Ulandssekretariatet med afsæt i danske erfaringer og dialog mellem arbejdsmarkedets parter.

Danmark går forrest internationalt. Vi indgår i internationale netværk og samarbejder med en bred kreds af partnere, inklusiv den finansielle sektor, forskere, erhvervsledere samt danske og internationale organisationer som FN Global Compact, Sustainable Trade Initiative (IDH) og World Economic Forum. Læs mere her.

Kontakt

Fin Poulsen
Email: [email protected]
Telefon: +4533921678