Gå til indhold

Rigsfællesskabet

Kongeriget Danmark udgøres af Danmark, Færøerne og Grønland og betegnes også som rigsfællesskabet. Inden for rigsfællesskabet nyder Færøerne og Grønland delvis autonomi med hjemmestyre, som blev indført i hhv. 1948 og 1979. Grønland fik ydermere selvstyre i 2009.

Ved Færøernes hjemmestyre og Grønlands selvstyreordning overtog Færøerne og Grønland visse sagsområder og besidder inden for disse områder den lovgivende og udøvende magt under hensyntagen til rigsfællesskabet og Grundloven.

De færøske og grønlandske myndigheder forvalter således samfundsopgaverne, lovgiver og har et selvstændigt økonomisk ansvar for opgavernes løsning på de overtagne sagsområder.

Staten yder et generelt årligt økonomisk tilskud til Færøerne og Grønland til dækning af de udgifter, der er konsekvens af de sagsområder, som er overgået.

Der er en række sagsområder, der ikke kan overtages. Det drejer sig om statsforfatningen, udenrigspolitik, forsvars- og sikkerhedspolitik, Højesteret, statsborgerskab og valuta- og pengepolitik.

For så vidt angår de dele af rigets udenrigs- og sikkerhedspolitik, som har interesse for hhv. Færøerne og Grønland, er det for Grønlands vedkommende med Itilleq-erklæringen af 14. maj 2003 og for Færøernes vedkommende med Fámjin-erklæringen af 29. marts 2005 fastslået, at henholdsvis Grønland og Færøerne inddrages heri. Der er et tæt og kontinuerligt samarbejde mellem den danske regering, det færøske hjemmestyre og det grønlandske selvstyre mhp. varetagelse af disse interesser.

Udenrigsministeriet har udstedt retningslinjer for samarbejdet mellem regeringen og landsstyret om fuldmagtsordningen samt udsendt en cirkularnote til underretning af FN og dets medlemslande om fuldmagtsloven (Færøerne)

Udenrigsministeriet har udstedt retningslinjer for samarbejdet mellem regeringen og landsstyret om fuldmagtsordningen samt udsendt en cirkularnote til underretning af FN og dets medlemslande om fuldmagtsordningen fra 2005 m.v. (Grønland)

Ved fuldmagtsordningerne fra 2005, som for Grønlands vedkommende er inkorporeret i selvstyreloven, får henholdsvis Færøernes og Grønlands landsstyrer adgang til at forhandle og indgå folkeretlige aftaler med fremmedes stater og mellemfolkelige organisationer, som fuldt ud angår overtagne sagsområder og som alene vedrører henholdsvis Færøerne hhv. Grønland.

Bestemmelserne omfatter ikke folkeretlige aftaler, som berører forsvars- og sikkerhedspolitikken samt folkeretlige aftaler, som skal gælde for Danmark, eller som forhandles inden for en international organisation, hvoraf Kongeriget Danmark er medlem. Fuldmagtsbestemmelserne begrænser ikke de danske myndigheders forfatningsmæssige eller folkeretlige ansvar og beføjelser.

Færøernes og Grønlands landsstyrer kan i enighed beslutte at forhandle og indgå aftaler, der alene omfatter Færøerne og Grønland og fuldt ud overtagne sagsområder. Aftalerne indgås på rigets vegne under betegnelsen ”Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne/Grønland”.

Udenrigsministeriet skal underrettes om påtænkte forhandlinger, inden disse påbegyndes og om forløbet af forhandlingerne. Udenrigsministeriet får ligeledes forelagt de færdigforhandlede aftaler til gennemsyn inden indgåelse.

2. juli 2012 udgav Statsministeriet nye vejledninger om ministeriers behandling af sager vedr. hhv. Grønland og Færøerne, som kan hentes nedenfor.

Statsministeriet har udstedt vejledning nr. 59 af 2. juli 2012 om ministeriers behandling af sager vedrørende Færøerne, som beskriver selvstyreordningen om en række forhold af betydning for ministeriers og styrelsers behandling af sager vedrørende Færøerne.

Læs Vejledning om ministeriers behandling af sager vedrørende Færøerne

Statsministeriet har udstedt vejledning nr. 58 af 2. juli 2012 om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland, som beskriver selvstyreordningen om en række forhold af betydning for ministeriers og styrelsers behandling af sager vedrørende Grønland.

Læs Vejledning om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland

Færøerne og Grønland deltager i det nordiske samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. De er omfattet af Danmarks medlemskab af organisationer som FN, OECD, NATO og WTO. Hverken Færøerne eller Grønland er medlem af EU, men har en række aftalerelationer med EU. Når det gælder regionale fiskeriforvaltningsorganisationer i Nordatlanten, hvor EU har eksklusiv kompetence for så vidt angår Danmark, er Færøerne og Grønland dækket af et medlemskab for Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland.

 

Kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33